Nghiệp vụ ký hậu hối phiếu

Là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hối phiếu từ người thụ hưởng này sang người thụ hưởng khác. Người ký hậu (Endorser) ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ hối phiếu và trao cho Người được chuyển nhượng (Endorsee). Việc ký hậu, thể hiện dưới các hình thức:

– Ký hậu để trắng (Blank endorsement)
– Ký hậu theo lệnh (To order endorsement)
– Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement)
– Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse endorsement).
– Ký hậu bảo lưu (Conditional endorsement)

(Mời bạn xem file đính kèm để biết chi tiết hơn) ===>    DOWNLOAD