Nghiệp vụ mua bán ngoại hối có kỳ hạn (FORWARD)

Nghiệp vụ mua bán ngoại hối có kỳ hạn (FORWARD) đây là một loại giao dịch trong đó mọi điều khoản của hợp đồng mua bán được định ra trong hiện tại, nhưng việc thực hiện các điều khoản đó sẽ xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, đó là nghiệp vụ mua bán ngoại hối mà việc giao nhận sẽ tiến hành sau một thời gian nhất định, theo một tỷ giá thỏa thuận lúc ký kết hợp đồng.

Tỷ giá giao ngay và tỷ giá có kỳ hạn thường chênh lệch nhau và mức chênh lệch này phụ thuộc vào sự biến động của sức mua tiền tệ và tình hình lãi suất của nước có các đồng tiền đó. Chúng ta có thể lượng hóa được sự tác động của lãi suất đối với tỷ giá có kỳ hạn.

Cụ thể tỷ giá có kỳ hạn sẽ được xác định trên cơ sở tỷ giá giao ngay, thời hạn giao dịch và lãi suất của hai đồng tiền đó. Ta có công thức sau:

Tf = Ts x [(1 + KLb)/(1 + KLa)]

Trong đó: A là đồng tiền yết giá, B là đồng tiền định giá

Tf : tỷ giá có kỳ hạn của đồng tiền A so với đồng tiền B K: thời gian, thời hạn thỏa thuận (ngày, tháng, năm)

La: lãi suất của đồng tiền A (ngày, tháng, năm)

Lb: lãi suất của đồng tiền B (ngày, tháng, năm)

Ts : tỷ giá giao ngay (A/B)

Ví dụ: Một công ty Pháp cần mua 100,000USD có kỳ hạn 3 tháng, tức l à sau 3 tháng kể từ ngày giao dịch đơn vị mới cần tới số tiền này. Hỏi ngân hàng Pháp sẽ đồng ý bán USD với tỷ giá bao nhiêu? Biết tỷ giá giao ngay là Ts = 0.8110. Lãi suất đồng EUR là 6%/năm, USD là 5%/năm.

Bài giải:

Đầu tiên, để hạn chế rủi ro, ngân hàng Pháp sẽ đi vay đồng EUR trên thị trường thời hạn 3 tháng với lãi suất là 6%/năm, số tiền cần vay là 81,100EUR.

Sau đó, ngân hàng sẽ mua USD theo điều kiện giao ngay. Như vậy để mua 100,000USD, ngân hàng phải chi là 81,100EUR .

Số USD vừa mua ngân hàng chưa cần phải giao ngay cho đơn vị, ngân hàng sẽ đem gửi trên thị trường tiền gửi thời hạn 3 tháng với lãi suất 5%/năm.

Vậy sau 3 tháng, để an toàn vốn và hạn chế rủi ro thì tổng số thu phải bằng tổng số chi.

Tổng số thu của ngân hàng về việc gửi 100,000USD là:

{100,000 + [(100,000 x 5% x 3 tháng)/12 tháng]} USD

100,0          x (1 + KLa)

Tổng số chi của ngân hàng về việc vay 81,100EUR trong 3 tháng là: (100,000 x 0.8110) + (100,000 x 0.8110 x 3 x 6)/(100 x 12)

= 100,000 x 0.8110 x (1 + KLb) EUR (pt2)

Để bảo đảm tổng thu bằng tổng chi thì (pt1) phải bằng (pt2), ta có: 100,000(1 + KLA)Tf = 100,000Ts (1 + KLb)

Vậy suy ra: Tf = Ts [(1 + KLb)/(1 + KLa)

Trong đó:

–   Tf: tỷ giá có kỳ hạn của USD so với EUR

–   Ts: tỷ giá giao ngay USD/EUR

–   La: lãi suất của USD

–   Lb: lãi suất của EUR

Tuy nhiên hiện nay tại các giao dịch hối đoái quốc tế người ta thường dùng công thức tính gần đúng và đơn giản hơn:

Tỷ giá có kỳ hạn = Tỷ giá giao ngay + Chi phí hoán đổi

Tf = Ts + Ts x Kx (Lb – La)

Nếu Tf là tỷ giá bán thì Ts là tỷ giá bán, LB là lãi suất cho vay, LA là lãi suất tiền gửi. Ngược lại, nếu Tf là tỷ giá mua, thì Ts là tỷ giá mua, Lb là lãi suất tiền gửi và La là lãi suất cho vay.

Khi La < Lb thì Tk > Ts, phần dôi ra được gọi là điểm gia tăng.

Khi La > Lb thì Tk < Ts, phần chênh lệch gọi là điểm khấu trừ.

Nói cách khác nếu đồng tiền yết giá có lãi suất thấp hơn đồng tiền định giá thì được hưởng điểm gia tăng vào tỷ giá có kỳ hạn và ngược lại thì sẽ bị khấu trừ vào tỷ giá có kỳ hạn


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nghiệp vụ forward
  • bài tập tính tỷ giá mua có kỳ hạn và bán có kỳ hạn
  • công thức tính tỷ giá kỳ hạn
  • Don gian nghiep vu mua ban usd ky han voi ngan hang giam rui ro ty gia
  • mua bán kỳ hạn đô
  • mua ngoai te ky hanj
  • mua usd kỳ hạn
  • nghiep vu mua ban co ky han
  • ví dụ nghiệp vụ hối fdoái có kỳ hạn
  • ,