Nghiệp vụ SWAP là gì?

Đánh giá bài viết

 

Là nghiệp vụ hối đoái kép gồm 2 nghiệp vụ giao ngay (spot) và nghiệp vụ có kỳ hạn (forward). Hai nghiệp vụ này được tiến hành cùng một lúc với cùng một lượng ngoại tệ nhưng theo 2 hướng ngược nhau.

Lợi dụng cơ chế tín dụng SWAP, ngân hàng phối hợp mua v à bán ngoại tệ giao ngay với mua bán ngoại tệ có kỳ hạn theo hướng ngược lại nhằm kiếm lãi hoặc bảo tồn vốn.

Ví dụ 1: Một công ty Hồng Kông dùng vốn bằng HKD của mình để mua 1,000,000USD đầu tư vào nước ta. Lãi suất của USD ở Việt Nam l à 7.25%/năm, lãi suất của HKD là 5%/năm. Công ty sẽ thực hiện hai nghiệp vụ sau:

–   Mua 1 triệu USD theo tỷ giá giao ngay Ts = USD/HKD = 7.4626

–   Bán 1 triệu USD kỳ hạn 1 năm theo tỷ giá Tf = USD/HKD = 7.7025

Ví dụ 2:

Một công ty XYZ đến ngân hàng ABC xin vay 150,000EUR, thời hạn vay 3 tháng. Ngân hàng đồng ý cho vay, nhưng trong ngân quỹ chỉ có USD. Do vậy ngân hàng sẽ thực hiện nghiệp vụ SWAP bằng cách bán số USD đi để đổi lấy EUR rồi cho công ty XYZ vay nhằm kiếm lời.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • swap là gì
  • nghiệp vụ swap
  • hoan đổi là gì
  • lãi suất ON là gì lãi suất swap là gì
  • ,