Nghiệp vụ tự doanh là gì?

Tự doanh là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch mua,  ban chứng khoán cho chính mình. Hoạt động tự doanh của công ty chứng  khoán được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên SGDCK hoặc thị  trường OTC. Tại một số thị trường vận hành theo cơ chế khớp giá (quote  driven) hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán được thực hiện thông  qua hoạt động tạo lập thị trường. Lúc này, công ty chứng khoán đóng vai trò  là nhà tạo lập thị trường, nắm giữ một số lượng chứng khoán nhất định của  một số loại chứng khoán và thực hiện mua bán chứng khoán với các khách  hàng để hưởng chênh lệch giá.

Mục đích của hoạt động tự doanh là nhằm thu lợi nhuận cho chính công  ty thông qua hành vi mua, bán chứng khoán với khách hàng. Nghiệp vụ này  hoạt động song hành với nghiệp vụ môi giới, vừa phục vụ lệnh giao dịch cho  khách hàng đồng thời cũng phục vụ cho chính mình, vì vậy trong quá trình hoạt động có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa thực hiện giao dịch cho  khách hàng và cho bản thân công ty. Do đó, luật pháp của các nước đều yêu  cầu tách biệt rõ ràng giữa các nghiệp vụ môi giới và tự doanh, công ty chứng  khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh  của mình. Thậm chí luật pháp ở một số nước còn quy định có 2 loại hình  công ty chứng khoán là công ty môi giới chứng khoán chỉ làm chức năng  môi giới và công ty chứng khoán có chức năng tự doanh.

Khác với nghiệp vụ môi giới, công ty chứng khoán chỉ làm trung gian  thực hiện lệnh cho khách hàng để h-ởng hoa hồng, trong hoạt động tự doanh  công ty chứng khoán kinh doanh bằng chính nguồn vốn của công ty. Vì vậy,  công ty chứng khoán đòi hỏi phải có nguồn vốn rất lớn và đội ngũ nhân viên  có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, đặc biệt trong trường hợp đóng vai trò là các nhà tạo lập thị trường.

Yêu cầu đối với công ty chứng khoán

– Tách biệt quản lý:các công ty chứng khoán phải có sự tách biệt giữa  nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ môi giới để đảm bảo tính minh bạch, rõ  ràng trong hoạt động. Sự tách biệt này bao gồm tách biệt về: yếu tố con  người; quy trình nghiệp vụ; vốn và tài sản của khách hàng và công ty.

– Ưu tiên khách hàng:công ty chứng khoán phải tuân thủ nguyên tắc ưu  tiên khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Điều đó có nghĩa là lệnh  giao dịch của khách hàng phải được xử lý trước lệnh tự doanh của công ty.  Nguyên tắc này đảm bảo sự công bằng cho các khách hàng trong quá trình  giao dịch chứng khoán. Do có tính đặc thù về khả năng tiếp cận thông tin và  chủ động trên thị trường nên các công ty chứng khoán có thể sẽ dự đoán  trước được diễn biến của thị trường và sẽ mua hoặc bán tranh của khách  hàng nếu không có nguyên tắc trên.

 – Góp phần bình ổn thị trường: Các công ty chứng khoán hoạt động tự  doanh nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường. Trong trường hợp này, hoạt  động tự doanh được tiến hành bắt buộc theo luật định. Luật các nước đều  quy định các công ty chứng khoán phải dành một tỷ lệ % nhất định các giao  dịch của mình (ở Mỹ là 60%) cho hoạt động bình ổn thị trường. Theo đó, các công ty chứng khoán có nghĩa vụ mua vào khi giá chứng khoán bị giảm  và bán ra khi giá chứng khoán lên nhằm giữ giá chứng khoán ổn định.

– Hoạt động tạo thị trường:khi được phát hành, các chứng khoán mới  chưa có thị trường giao dịch. Để tạo thị trường cho các chứng khoán này, các  công ty chứng khoán thực hiện tự doanh thông qua việc mua và bán chứng  khoán, tạo tính thanh khoản trên thị trường cấp hai. Trên những thị trường  chứng khoán phát triển, các nhà tạo lập thị trường (Market – Makers) sử  dụng nghiệp vụ mua bán chứng khoán trên thị trường OTC để tạo thị trường.  Theo đó, họ liên tục có những báo giá để mua hoặc bán chứng khoán với các  nhà kinh doanh chứng khoán khác. Như vậy, họ sẽ duy trì một thị trường  liên tục đối với chứng khoán mà họ kinh doanh.

Các hình thức giao dịch trong hoạt động tự doanh:  

Giao dịch gián tiếp:Công ty chứng khoán đặt các lệnh mua và bán  chứng khoán trên Sở giao dịch, lệnh của họ có thể thực hiện với bất kỳ khách  hàng nào không được xác định trước.

 Giao dịch trực tiếp:Là giao dịch tay đôi giữa hai công ty chứng khoán  hay giữa công ty chứng khoán với một khách hàng thông qua th-ơng lượng.  Đối tượng của các giao dịch trực tiếp là các loại chứng khoán đăng ký giao  dịch ở thị trường OTC.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tự doanh chứng khoán là gì
  • tự doanh chứng khoán
  • tự doanh là gì
  • doanh nghiệp tự doanh
  • giao dịch tự doanh là gì
  • tự doanh ctck
  • Tự doanh CTCK là ai
  • ,