Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội : Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mực bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế quy định thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

– Tối đa không có 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

– Hết thời hạn  một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.