Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những trách nhiệm gì?

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những trách nhiệm gì?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có trách nhiệm sau:

– Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định;

– Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Bảo quan sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.