Nguồn của luật Hiến pháp

 

Ngành luật này được hình thành không những từ đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng mà còn được hình thành từ tập hợp các văn bản riêng, gọi là nguồn của luật Hiến pháp.

Ngành luật Hiến pháp nước ta có nguồn chủ yếu là Hiến pháp, bên cạnh đó còn có Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hai loại văn bản này gắn liền, bảo trợ và khẳng định lẫn cho nhau. Bên cạnh đó còn có các đạo luật nói về việc tổ chức các cơ quan nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, các pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về việc tổ chức nhà nước đều tạo nên nguồn của ngành luật Hiến pháp.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nguồn của hiến pháp
  • nguồn của luật hiến pháp là gì
  • ,