Nguồn nhân lực ảnh hưởng tới sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất. Tác động của yếu tố nguồn nhân lực đối với sự hình thành cơ cấu ngành kinh tế được thể hiện ở cả hai mặt, cả mặt số lượng, lẫn mặt chất lượng:

Về mặt số lượng: tại một thời điểm nhất định, việc phân bổ nguồn lực này vào trong các nhóm ngành, các ngành kinh tế như thế nào là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên cơ cấu ngành của nền kinh tế.

Về mặt chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua các tiêu chí như: tỷ trọng lao động có trình độ CMKT trong tổng lao động xã hội, cơ cấu về trình độ và ngành nghề đào tạo. Do vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành cơ cấu ngành kinh tế, nhất là những ngành, những công việc đòi hỏi lao động đã qua đào tạo và có tay nghề cao. Về phần mình, chất lượng nguồn nhân lực lại là kết quả của ngành giáo dục và đào tạo.

Khi số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực thay đổi góp phần làm cho cơ cấu ngành của nền kinh tế cũng thay đổi theo.