Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông

Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông
Đánh giá bài viết

Đầu tư thuỷ nông của Nhà nước :

*Hướng đầu tư thuỷ nông của Nhà nước bao gồm: Đầu tư xây  dựng, phát triển các hệ thống thuỷ nông mới; Đầu tư khôi phục, sửa chữa lớn các hệ thống thuỷ nông đang vận hành đã hết hạn sử dụng; Đầu tư ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới; Trợ giá dịch vụ thuỷ nông trong các trường hợp thiên tai, tiêu thoát nước phi canh tác; Trợ cấp vốn đầu tư phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng xã và HTX.

* Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào thuỷ nông bao gồm vốn ngân sách, vốn nước ngoài, vốn do Nhà nước huy động dưới dạng quỹ, tín phiếu, trái phiếu, cồ phần theo từng dự án hay công trình cụ thể. Tuỳ điều kiện cụ thể mà Nhà nước đầu tư vốn cho các công trình thuỷ lợi theo các hình thức chủ yếu sau đây:

+ Đầu tư và tự tổ chức doanh nghiệp để làm dịch vụ theo chính sách kinh tế tài chính hiện hành.

+ Đầu tư ban đầu một phần rồi giao cho doanh nghiệp quản trị đầu tư làm dịch vụ, tự hạch toán.

+ Cho doanh nghiệp, tư nhân vay vốn với lãi suất ưu dãi, thời gian dài để đầu tư làm dịch vụ thuỷ nông.

 

+ Trợ cấp đầu tư ban đầu một phần cho doanh nghiệp, không hoàn lại vốn

+ Bảo tín cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài để làm thuỷ lợi

– Đầu tư thuỷ nông của xă hay hợp tác xă:

*Hướng đầu tư: Đối với thuỷ lợi nhỏ, nội đồng do xã hoặc HTX nông nghiệp đảm nhiệm.ở nơi nào chưa có HTX kiểu mới, UBND xã thành lập tổ thuỷ nông đảm nhiệm việc huy động vốn, nhân lực theo chính sách Nhà nước và qui chế địa phương để đầu tư vào thuỷ lợi. ở nơi nào có HTX thì sẽ do các HTX đảm nhiệm.

*Nguồn đầu tư cho thuỷ lợi nội đồng gồm:

+ Trợ cấp đầu tư phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng từ ngân sách cấp trên. Ngân sách xã trực tiếp đầu tư phát triển thuỷ lợi nội đồng.

+ Huy động ngày công lao động nghĩa vụ công ích đối với lao động trong tuổi tham gia xây dựng, tu bổ hệ thống kênh mương nội đồng.

+ Các đóng góp khác, các khoản trợ giúp khác.