Nguyên nhân của hạn chế về hoạt động phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Cơ chế, chính sách xuất khẩu nông sản ở Lào hiện vẫn thiên về chú trọng tiềm năng đất nước, chưa quan tâm đúng mức đến yêu cầu của thị trường. Chưa có chế tài cụ thể nhằm khuyến khích cũng như hỗ trợ cho các đơn vị xuất khẩu nông sản. Chưa có quy định cụ thể về chất lượng sản phẩm ngay cả cho thị trường nội địa để tạo ra tiền lệ cũng như những chuẩn mực để làm cơ sở xuất khẩu nông sản ra thị trường quốc tế

Chính sách xuất khẩu nông sản chưa thực sự giải quyết vấn đề cốt lõi của xuất khẩu là khâu sản xuất, một số chính sách ban hành thời gian qua như ưu đãi về thuế, tín dụng, trợ cấp… cho các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cho được tập trung ở khâu thương mại mà chưa tác động mạnh tới khâu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

Chưa có quy hoạch sản xuất nông sản xuất khẩu một cách bài bản, về quy mô tổng thể và chất lượng quy hoạch: Hiện nay các sản phẩm nông sản xuất khẩu vẫn sản xuất tương đối manh mún, chủ yếu là quy mô nhỏ và chưa có quy định thống nhất về chất lượng sản phẩm xuất khẩu thống nhất.

Các chế tài ràng buộc và xử lý khi một trong các bên phá vỡ hợp đồng khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chưa được quy định chặt chẽ, việc thực thi chưa nghiêm, chưa thể răng đe được các hành vi vi phạm hợp đồng đã ký. Do đó, các bên có thể phá vỡ hợp đồng ngay, nếu thấy có lợi.

Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến những hạn chế trong phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

* Nguyên nhân khách quan

  • Cùng với xu thế hội nhập, ngày càng xuất hiện nhiều rào cản thương mại mới tinh vi hơn (như chống bán phá giá, tiêu chuẩn môi trường,…) gây khó khăn không nhỏ cho phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào.
  • Nước CHDCND Lào không có cảng biển, xuất khẩu phải qua quá cảnh làm tăng giá thành nông sản xuất khẩu. Điều này cũng gây ra những khó khăn tương đối cho xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

* Nguyên nhân chủ quan

  • Nhận thức về vai trò của việc xuất khẩu nông sản của cán bộ, giới doanh nhân, quần chúng nhân dân còn hạn chế, chưa có những kiến thức đúng đắn cũng như những quy định về sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế
  • Do nước CHDCND Lào đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ quản lý tập trung sang cơ chế thị trường, những hạn chế về nhân lực, tài lực đã gây cản trở đáng kể đến hiệu quả của các nỗ lực hội nhập và phát triển thị trường kể từ khi Lào mở cửa.
  • Năng lực dự báo, nhận biết chính sách, thay đổi trên thị trường quốc tế của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách còn hạn chế, trong khi khả năng thích ứng với bối cảnh mới của thị trường thế giới nói chung và sự thay đổi trong khu vực nói riêng của các doanh nghiệp xuất khẩu còn yếu dẫn đến xuất khẩu một số mặt hàng, phát triển thị trường khó khăn.
  • Nước CHDCND Lào đang trong giai đoạn hội nhập và thích nghi với thị trường thế giới và thị trường khu vực với xuất phát điểm về kinh tế rất thấp. Với cơ cấu kinh tế lạc hậu, thiếu nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ,… để đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu.
  • Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thấp kém, lạc hậu và thiếu đồng bộ.
  • Việc xây dựng chiến lược xuất khẩu dài hạn, toàn diện mới ở bước đầu, chưa có chiến lược xuất khẩu rõ ràng, nhất là chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm, thiếu kinh nghiệm; chưa đủ cơ sở, trình độ để xây dựng các kế hoạch, biện pháp phát triển xuất khẩu năng động, hiệu quả, cụ thể là chưa có chương trình phát triển các mặt hàng, thị trường mũi nhọn.
  • Sự hiểu biết về thị trường nước ngoài còn hạn chế, hệ thống thông tin thị trường yếu và thiếu tin cậy, do thiếu số liệu thống kê, phân tích, đánh giá tình hình thị trường để dự báo thị trường xuất khẩu.