Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Xuất phát từ yếu tố khách quan: đó là những vấn đề pháp quy về KTQT nói chung và KTQTCP nói riêng chưa có và cụ thể hóa, mà mới chỉ có Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006. Những quy định chỉ mang tính chất hướng dẫn cũng như chưa phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của từng lĩnh vực. Đồng thời trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin thì việc áp dụng KTQT cũng tương đối khó khăn do các nội dung liên quan đến KTQT đều cần sự xét đoán, kinh nghiệm của người làm.

          Nguyên nhân chủ quan: sự nhận thức chưa đúng về vai trò của KTQT thể hiện một mặt các nhà quản lý chưa thấy hết được tầm quan trọng, tính hữu ích của KTQT, cũng như những người làm công tác kế toán chưa đủ trình độ chuyên môn để có thể vận dụng KTQT vào quá trình làm việc. Mặt khác, đã có sự xem xét về những lợi ích thu được, tính hiệu quả khi công ty xi măng áp dụng KTQTCP.

Những kiến thức cơ bản về quản trị chi phí chưa được cập nhật như quản trị chi phí theo các phương pháp Kaizen, Target. Đồng thời, việc xây dựng và hiểu các vấn đề cơ bản về KTQTCP chưa được đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, hệ thống định mức, cũng như quy định về phương pháp lập dự toán của KTQTCP chưa được quy định, nên dẫn đến các bộ phận trong mỗi công ty chỉ có thể tự làm dựa trên những kinh nghiệm, hiểu biết sẵn có.