Nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện các chiến lược marketing kém hiệu quả

Nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện các chiến lược marketing kém hiệu quả
Đánh giá bài viết

Việc thực hiện chiến lược kém hiệu quả là do những nguyên nhân sau đây.

– Việc hoạch định biệt lập. Kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp thường do “các chuyên viên kế hoạch” cấp doanh nghiệp thảo ra, mà những người này có thể không liên hệ chặt chẽ với những người quản trị marketing vốn phải thực thi chiến lược.

– Những cân nhắc chọn lựa giữa các mục tiêu lâu dài và trước mắt. Các doanh  nghiệp thiết kế chiến lược marketing nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thế  nhưng những người quản trị marketing, những người thực thi các chiến lược đó  thường được thưởng vì doanh số, sự phát triển, hoặc lợi nhuận ngắn hạn. Khi đối  diện với sự chọn lựa giữa chiến lược dài hạn và thành tích trước mắt, những người  quản trị marketing thường thiên về lợi ích ngắn hạn. Có thể họ đã đáp ứng được  những mục tiêu thành tích ngắn hạn và đã nhận được những sự đánh giá cao, nhưng  việc làm của họ sẽ làm tổn hại đến chiến lược dài hạn và vị thế của doanh nghiệp.

– Chống lại sự thay đổi. Những hoạt động hiện tại của doanh nghiệp đều được  phải được thiết kế nhằm đảm bảo thực thi thành công các chiến lược. Thế nhưng ở  nhiều doanh nghiệp, những chiến lược mới không phù hợp với các khuôn mẫu và  tập quán đã có của nó sẽ bị chống lại. Và chiến lược càng khác biệt nhiều với cái  cũ, sự chống lại việc thực thi nó càng lớn. Đối với những chiến lược mới, việc thực  thi có thể phá vỡ các mô hình tổ chức truyền thống trong doanh nghiệp và cả những  cấu trúc hoạt động đã có của các nhà cung cấp và các tổ chức khác của kênh phân  phối.

– Thiếu những kế hoạch thực hiện cụ thể. Một số chiến lược được thực thi  nghèo nàn là do những người lập kế hoạch không triển khai các kế hoạch thực thi  chi tiết và thiếu sự kết hợp đồng bộ các kế hoạch bộ phận thành một chương trình  toàn diện triển khai theo kế hoạch tiến độ để đạt những mục tiêu chuyên biệt, và  phân công trách nhiệm không rõ ràng cho những người thực hiện.