Nguyên nhân khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế của từng nhóm chính sách

  • Việc chậm ban hành các Nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ ngành Trung ương để thực hiện luật, các chương trình, kế hoạch của trung ương hướng dẫn địa phương là nguyên nhân quan trọng tạo ra sự chậm trễ, thiếu chủ động, kịp thời trong việc ban hành các chính sách kinh tế của địa phương hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Một số chính sách hỗ trợ DN phải chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đầu tư, tài chính, lãi suất, nhà ở…. lại thiếu thống nhất từ các bộ, ngành Trung ương nên địa phương khó có thể quy định chi tiết, chính xác, cụ thể các chính sách ưu đãi riêng cho DN của địa phương, do vậy nhóm những chính sách này không thể thực hiện có hiệu quả.
  • Có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do chính phủ, bộ ngành Trung ương ban hành nhưng lại sử dụng nguồn lực tài chính từ NSNN địa phương hoặc không rõ nguồn ngân sách, hoặc ngân sách địa phương eo hẹp, không đủ khả năng cân đối cũng làm giảm tính hiệu lực, khả năng thực thi cũng như việc chậm triển khai ở địa phương.