Nguyên nhân và kết quả của chất lượng mối quan hệ

Theo lược khảo lý thuyết về chất lượng mối quan hệ trong thị trường tiêu dùng chỉ ra rằng chất lượng mối quan hệ là một khái niệm bậc hai. Không có sự đồng nhất giữa các công trình về thang đo, tác nhân, kết quả của chất lượng mối quan hệ bởi vì nó chịu tác động bởi môi trường, văn hóa, ngành nghề và bối cảnh nghiên cứu khác nhau.

Kết quả lược khảo cho thấy hầu hết các nghiên cứu đều tập trung rào cản chuyển đổi, hình ảnh thương hiệu, danh tiếng thương hiệu, chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, đặc thù kinh tế, chính trị, văn hóa… Có rất ít nghiên  cứu kiểm  định sự ảnh hưởng tác nhân CSR, nhận dạng thương hiệu lên mối quan hệ thương hiệu – khách hàng. Việc nghiên cứu chất lượng mối quan hệ theo hướng lý thuyết phát triển bền vững càng ít thấy. Vì vậy, nghiên cứu  này sẽ tập trung tìm hiểu vai  trò của nhận dạng thương hiệu trong xây dựng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng có chất lượng đồng thời khám phá sự ảnh hưởng của CSR lên chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam.

Kết quả của chất lượng mối quan hệ có sự biến thiên khá rộng trong các nghiên cứu khác nhau tùy vào bối cảnh nghiên cứu, văn hóa, đặc điểm kinh tế,  chính trị. Nghiên cứu này chỉ tổng hợp những nhân tố thể  hiện định hướng mối  quan hệ trong thị trường dịch vụ và thị trường bán lẻ khi nghiên cứu chất lượng mối quan hệ. Kết quả của  chất lượng mối quan hệ được thể hiện thông qua ý định hành vi và hành vi. Cụ thể, có khá nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lòng trung thành, truyền miệng, cam kết, sự hài lòng, ý định mua, ý định duy trì mối quan hệ trong tương lai của khách hàng là đích hướng đến của chất lượng mối quan hệ. Điều này được thể hiện trong bảng  2.3.