Nguyên tắc cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro trong hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc này đòi hỏi việc hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn phải tính đến ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và đòn bẩy kinh doanh. Nguyên tắc này yêu cầu phải có sự suy xét thận trọng giữa lợi nhuận và rủi ro trước khi quyết định điều chỉnh cấu trúc tài chính. Nếu nhà quản trị muốn cơ cấu nguồn vốn an toàn, giảm thiểu rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính thì phải giảm tỷ trọng nợ vay. Số tiền huy động được ưu tiên đầu tư hình thành tài sản tạm thời, những tài sản có tính thanh khoản cao. Việc hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng gia tăng quy mô và tỷ trọng nợ vay nhằm phát huy tác dụng tích cực của đòn bẩy tài chính chỉ nên sử dụng khi có sự đảm bảo tin cậy rằng sản lượng vượt qua điểm hòa vốn, và tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản lớn hơn lãi suất tiền vay.