Nguyên tắc của việc ra các quyết định quản trị

Nguyên tắc của việc ra các quyết định quản trị
4 (80%) 1 vote

Những nguyên tắc chung về quản trị cũng là những nguyên tắc về việc ra quyết định, tuy nhiên trong việc ra quyết định người ta thường đặc biệt chú trọng thực hiện các nguyên tắc sau:

–  Quyết đoán;

–  Khoa học;

–  Khách quan;

–  Thống nhất;

–  Gắn chặt quyền lợi, quyền hạn và trách nhiệm;

–  Tạo ra sự năng động sáng tạo trong tổ chức;

–  Không chồng chéo;

–  Kịp thời;

–  Hiệu quả;

Áp dụng các nguyên tắc vào từng trường hợp ra quyết định cụ thể đòi hỏi các nhà quản trị phải vận dụng, phải sáng tạo, không được cứng nhắc, phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở mỗi đơn vị.