Nguyên tắc khớp lệnh là gì?

Trong khớp lệnh định kỳ, mỗi lần khớp lệnh sẽ hình thành một mức giá  thực hiện duy nhất ư là mức giá thoả mãn điều kiện thực hiện được một khối  lượng giao dịch lớn nhất. Để xác định những lệnh được thực hiện trong mỗi  lần khớp lệnh, phải sử dụng nguyên tắc của ưu tiên khớp lệnh theo trật tự  sau:

Thứ nhất: Ưu tiên về giá(Lệnh mua giá cao hơn, lệnh bán giá thấp  hơn được ưu tiên thực hiện trước).

Thứ hai: Ưu tiên thời gian(Lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ  được ưu tiên thực hiện trước).

Thứ ba: Ưu tiên khách hàng(Lệnh khách hàng ư lệnh môi giới được  ưu tiên thực hiện trước lệnh tự doanh ư lệnh của nhà môi giới).

Thứ tư: Ưu tiên khối lượng(Lệnh nào có khối lượng giao dịch lớn hơn  sẽ được ưu tiên thực hiện trước).  Ngoài ra, các SGDCK có thể áp dụng nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ đặt  lệnh giao dịch


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nguyên tắc khớp lệnh
  • thứ tự ưu tiên khớp lệnh
  • ,