Nguyên tắc lập, gửi báo cáo kế toán – báo cáo tài chính ngân hàng

Nguyên tắc lập, gửi báo cáo kế toán – báo cáo tài chính ngân hàng
Đánh giá bài viết

– Các đơn vị hạch toán thực hiện lập báo cáo tài chính của đơn vị mình theo mẫu thống nhất do Ngân hàng Nhà nước ban hành (đối với báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước) và mẫu do Tổ chức tín dụng quy định (đối với báo cáo gửi Tổ chức tín dụng trung ương).

– Các đơn vị hạch toán thực hiện đối chiếu kiểm tra toàn bộ các nội dung chi tiết của các biểu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán với các báo cáo chi tiết của đơn vị, đảm bảo khớp đúng về số liệu và các chỉ tiêu kinh tế.

– Tổng hàng thực hiện tập hợp của tất cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị hạch toán độc lập để tạo báo cáo tổng hàng. Công việc này được thực hiện tại trung ương. Bộ phận tập hợp báo cáo tại Trung ương có trách nhiệm kiểm tra tổng các báo cáo của các đơn vị, đảm bảo khớp đúng và tạo báo cáo tổng hàng.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (CMKTVN) số 25″ báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”; CMKTVN số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, cũng như theo CMKTQT nói chung, doanh nghiệp (bao gồm cả TCTD) là công ty mẹ (thông thường nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con) hoặc nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể (thông thường nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến 50% quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư), ngoài BCTC của bản thân đơn vị mình, phải lập BCTC hợp nhất, trong đó các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính sẽ được điều chỉnh theo những nguyên tắc nhất định đã được nêu trong các CMKT nói trên.

– Báo cáo tổng hợp tổng hàng được thực hiện trên cơ sở sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin. Trường hợp, giữa HSC và các đơn vị thành viên chưa nối mạng on-line, tại HSC chưa có kho dữ liệu tập trung, các đơn vị thành viên thực hiện lập và gửi file báo cáo cho trung ương. Trên cơ sở đối chiếu giữa báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng file của các đơn vị thành viên, bộ phận lập báo cáo tại TW sẽ lập báo cáo của pháp nhân NH. Trường hợp đã nối mạng on-line toàn hệ thống, tại HSC có kho dữ liệu tập trung, thì hàng tháng giữa HSC và các đơn vị trực thuộc đã phải đối chiếu khớp đúng số liệu kế toán. Sau khi đối chiếu khớp đúng, hệ thống sẽ tự động lập được BCTC của toàn hàng.