Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán

Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán
Đánh giá bài viết

Khi thiết kế tài khoản kế toán người cần phải chú ý đến những nguyên tắc sau:

(1)              Hệ thống tài khoản phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đối tượng kế toán: tính đa dạng, tính hai mặt, tính vận động và tính cân bằng;

(2)              Hệ thống tài khoản phải được thiết kế sao cho nó có thể ghi nhận và đáp ứng được nhu cầu thông tin cho quản lý;

(3)              Hệ thống tài khoản phải phù hợp cho việc xác định các chỉ tiêu khi lập báo cáo tài chính; và

(4)              Hệ thống tài khoản phải thuận tiện cho công việc làm kế toán.