Nguyên tắc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

Để tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất mà đặc biệt tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  đạt hiệu quả cao và đáp ứng yêu cầu quản lý thì tổ chức kế toán đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Tuân thủ luật, chế độ, chính sách kinh tế tài chính, chuẩn mực kế toán mà nhà nước đã ban hành. Luật kế toán, chế độ, chuẩn mực kế toán là cơ sở cho kế toán và công tác quản lý tại các doanh nghiệp. Luật kế toán, chế độ, chính sách kế toán do nhà nước ban hành là cơ sở pháp lý cho kế toán trong các doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán gồm các chính sách và phương pháp kế toán cơ bản để kế toán tiến hành ghi chép và cung cấp thông tin thống nhất nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho đối tượng sử dụng.

+ Phù hợp đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác nhau thì có đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý khác nhau, do đó muốn tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  đạt hiệu quả cao thì tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý của từng doanh nghiệp.

+ Đảm bảo tính thống nhất kế toán tài chính và kế toán quản trị trong việc ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng. Do đối tượng, mục đích cung cấp thông tin của kế toán tài chính và kế toán quản trị hoàn toàn khác nhau nên trong quá trình tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  phải đảm bảo tính thống nhất hai bộ phận kế toán này, tránh việc thông tin được cung cấp thiếu hiệu quả.

+ Đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả và khả thi. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức quản lý nói chung và tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  nói riêng. Kế toán với vai trò là cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, vì thế đòi hỏi bộ máy kế toán phải gọn nhẹ, xây dựng khoa học và tổ chức phân công công việc hợp lý, tránh lãng phí trong doanh nghiệp. Việc đảm bảo nguyên tắc này nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức kế toán đồng tăng tính hợp lý, khả thi của tổ chức kế toán.

+ Đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nhằm mục đích tăng cường chức năng tự kiểm tra, kiểm soát của hệ thống kế toán thì nguyên tắc bất kiêm nhiệm phải thực hiện một cách quán triệt. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ các phần hành kế toán phải được thực hiện cho nhiều người, tránh trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều phần hành.