Nhận thức về hệ thống thông tin kế toán và hành vi của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

Nhận thức của người dùng tác động đến việc chấp nhận và sử dụng công nghệ, do đó tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin. Do đó, từ mô hình TAM, và các mô hình TAM2, TAM3 cũng như các biến thể mở rộng của TAM, chúng ta thấy rằng, việc người dùng nhận thức về tính hữu ích và tính dễ sử dụng của hệ thống thông tin, tác động đến việc sử dụng hệ thống thông tin. Trong nghiên cứu về các thành phần ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin, Halilovic và Cicic (2013) đã cho thấy nhận thức về tính hữu ích tác động đến sự hài lòng của người sử dụng và ý định tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin (Halilovic & Cicic, 2013). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Chung và cộng sự (2008), nghiên cứu của Al-Jabri (2015) cho thấy nhận thức về tính dễ sử dụng tác động tích cực đến sự hài lòng của người sử dụng và lợi ích đạt được (Al- Jabri, 2015; B. Y. Chung, Skibniewski, Lucas Jr, & Kwak, 2008), do đó tác động đến tổng thể thành công của hệ thống thông tin. Các luận điểm như sau:

  • Theo TAM, nhận thức về tính dễ sử dụng tác động đến nhận thức về tính hữu ích, và cả 2 tác động đến ý định sử dụng và việc sử dụng hệ thống thông
  • Theo nghiên cứu của Halilovic và cộng sự (2013) và nghiên cứu của Al-Jabri (2015), nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng tác động đến sự hài lòng của người sử dụng, lợi ích đạt được và ý định tiếp tục sử dụng hệ thống thông
  • Nghiên cứu của B. Y. Chung và cộng sự (2008) kết hợp mô hình TAM và mô hình DeLone và McLean cho thấy nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng tác động đến việc sử dụng hệ thống thông tin và tác động đến các cấu trúc trong mô hình thành công của hệ thống thông tin.
  • Theo mô hình thành công của hệ thống thông tin của DeLone và McLean (1992, 2003), sự hài lòng của người sử dụng, lợi ích đạt được, việc sử dụng và ý định tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin là các thành phần của mô hình.
  • Gable và cộng sự (2003) và Sedera (2006) đưa ra mô hình đo lường sự thành công của hệ thống doanh nghiệp theo quan điểm không đánh giá liên kết nội bộ của các thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công.

Như vậy, nhận thức về hệ thống thông tin kế toán và hành vi của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán sẽ tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán, do đó là nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán.