Nhà nước cần có những biện pháp phát triển thị trường vốn

Thị trường vốn là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính đóng vai trò tích luỹ và chu chuyển vốn trong nền kinh tế. Việc phát triển thị trường vốn sẽ đem lại hiệu quả đối với việc cung cấp lượng vốn quy mô lớn đối với các DN hoạt động trong nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tài chính, nâng cao hiệu quả và tăng trưởng. Để phát triển thị trường vốn, một số biện pháp sau Nhà nước có thể thực hiện bao gồm:

Phát triển các hàng hoá trên thị trường vốn: Đối với hàng hoá trên thị trường vốn là các cổ phiếu có thể gia tăng thông qua cổ phiếu từ các DN nhà nước được cổ phần hoá. Đối với các DN này, cần phải nâng cao quá trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán qua việc sử dụng quyền của cổ đông đa số.

Ngoài ra, để tạo đông lực cho việc niêm yết, Nhà nước cần phải đưa ra những chính sách ưu đãi đối với các DN này trên các góc độ như ưu đãi về thuế, đầu tư…Ngoài ra, để phát triển hàng hoá trên thị trường vốn, nhà nước cũng cần thiết phải giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với việc phát hành bổ sung cổ phiếu, trái phiếu DN. Không những vậy, đối với xu hướng hội nhập như hiện nay việc thực hiện áp dụng đối với các quy trình quốc tế về thị trường vốn cần phải được quan tâm nhất định. Nhà nước nên có quy định cho phép thực hiện việc phát triển công cụ chứng khoán hoá được đảm bảo bằng tài sản trên thị trường. Việc này sẽ tạo ra sự đa dạng hoá đối với hàng hoá trên thị trường vốn từ đó nâng cao năng lực của thị trường vốn trong việc đáp ứng đối với cả nhà phát hành chứng khoán và nhà đầu tư chứng khoán.

Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam: Để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Nhà nước cần có những biện pháp sau:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường trái phiếu để giúp các nhà đầu tư có đủ thông tin khi ra quyết định và làm tăng tính hấp dẫn của thị trường trái phiếu. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện đường cong lãi suất chuẩn là một trong những điều kiện tiên quyết để hỗ trợ cho việc phát triển thị trường trái phiếu.

+ Thanh khoản trên thị trường thứ cấp cho trái phiếu Chính phủ cần phải

được cải thiện để có thể tạo một đường cong lãi suất chuẩn cho trái phiếu DN.

+ Định mức tín nhiệm đối với các DN lớn. Việc đạt được định mức tín nhiệm tốt sẽ góp phần nâng uy tín cho DN và gíúp tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi xem xét quyết định đầu tư.

+ Các nhà phát hành nên cân bằng lợi ích giữa người phát hành mong muốn lãi suất thấp nhất và lợi ích của nhà đầu tư mong muốn lãi suất hấp dẫn. Trong một số trường hợp, nhà phát hành tìm mọi cách để giảm lãi suất trái phiếu xuống mức thấp nhất và làm cho nhà đầu tư lỗ ngay khi mua do thị trường biến động. Do đó, các nhà đầu tư này sẽ không mặn mà mua các đợt phát hành trong tương lai. Các DN nên chọn các nhà tư vấn phát hành trái phiếu có kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Việc này sẽ giúp cho trái phiếu được phân phối một cách rộng rãi nhất giúp mở rộng đối tượng các nhà đầu tư.

Phát triển các chủ thể là tổ chức trên thị trường vốn: Việc phát triển đối với các chủ thể trên thị trường vốn nên tập trung vào các chủ thể là tổ chức bởi vì đây vừa là nhóm chủ thể đóng góp vào nhân tố thúc đẩy nhu cầu nắm giữ chứng khoán vừa có thế mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp định giá chứng khoán sẽ làm hạn chế được sư biến động giá trên thị trường chứng khoán. Để làm được điều này, Nhà nước cần phát triển và thúc đẩy đối với các nhà đầu tư là các tổ chức chuyên biệt như các quỹ bảo hiểm xã hội, công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư mới. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tạo ra cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư là tổ chức bằng việc ưu đãi thuế đối với các nhà đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.