Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán

Stacie Petter và cộng sự (2013) đưa ra gợi ý về các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin và kêu gọi cộng đồng các nhà nghiên cứu khám phá và kiểm định các nhân tố này. Như vậy, đứng trên góc độ hệ thống thông tin kế toán, các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán cũng cần được khám phá và kiểm định mức độ tác động. Vận dụng cơ sở lý thuyết từ mô hình chấp nhận công nghệ của Davis (1989), mô hình thành công của hệ thống thông tin của DeLone và McLean (1992, 2003) và mô hình đo lường sự thành công của hệ thống doanh nghiệp của Gable và cộng sự (2003), nghiên cứu của Luận án tiến hành phân tích các nghiên cứu đi trước và tổng hợp các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

Nghiên cứu của luận án xem xét sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong mối quan hệ với các thành phần tác động đến sự thành công đó. Các thành phần này được xác định dựa trên các nghiên cứu ứng dụng lý thuyết nền là mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone và McLean và mô hình chấp nhận công nghệ TAM của Davis. Các nhà nghiên cứu trong thời gian qua cũng đã tiến hành tìm kiếm các biến độc lập thực sự ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin. Trong những nghiên cứu này, khi phân tích các nghiên cứu ứng dụng mô hình D&M, Larsen (2003) đã tiến hành dùng phương pháp định lượng phân tích, phân loại và đã đưa ra các yếu tố tác động, bao gồm 83 khái niệm trong 12 nhóm (K. R. Larsen, 2003). Sau đó, với phương pháp Meta-Analysis, Sabherwal và cộng sự (2006) đã phát hiện sự hỗ trợ của nhà quản lý, kinh nghiệm về công nghệ thông tin, thái độ của người sử dụng và sự tham gia của người sử dụng có tác động đến một hay nhiều thành phần của hệ thống thông tin thành công (Sabherwal, Jeyaraj, & Chowa, 2006). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin đã được trình bày tổng quát trong phần trên; bao gồm Tính chất người sử dụng, Tính chất dự án và Sự hỗ trợ của nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Các thành phần này tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin thông qua tác động trung gian của nhận thức của người sử dụng về hệ thống thông tin dựa trên mô hình TAM.