Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin

Sau khi mô hình ISSM của DeLone và McLean được cập nhật, đo lường và kiểm định, các nghiên cứu tiếp theo trong những năm đầu của thế kỷ 21 đến nay đã ứng dụng mô hình này trong việc nghiên cứu các hệ thống thông tin khác nhau. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu về Hệ thống thông tin vẫn tồn tại câu hỏi lớn: Điều gì tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin? Để giải quyết vấn đề này, Stacie Petter và cộng sự (2013) đã tiến hành phân tích các nghiên cứu được công bố từ năm 1992-2011, những nghiên cứu này thực hiện trên nhiều cấp độ và loại hình hệ thống thông tin khác nhau, và đã cho thấy một cách tổng quát về các thành phần, cũng như tác động của chúng đến sự thành công của Hệ thống thông tin. Stacie Petter và cộng sự (2013) sử dụng mô hình Kim cương trong thay đổi tổ chức (Diamond of Organisational Change) của Leavitt (1965), mô hình này bao gồm 4 nhóm biến; Tác vụ, con người, Cấu trúc và Công nghệ (Leavitt, 1965). Mô hình Leavitt (1965) trình bày bản chất công nghệ xã hội của hệ thống thông tin và mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa các thành phần trong môi trường doanh nghiệp (Bostrom & Heinen, 1977a). Ứng dụng mô hình Leavitt (1965), Stacie Petter và cộng sự (2013) đề xuất các biến tương ứng, trong đó, nhóm biến thuộc thành phần Công nghệ là biến phụ thuộc với các cấu trúc là các thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công, và các biến độc lập tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin bao gồm các thành phần Tác vụ, Con người (Tính chất người dùng và tính chất Xã hội) và Cấu trúc (Tính chất dự án và Tính chất tổ chức). Việc đề xuất các biến độc lập tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin trong mô hình này mở ra hướng nghiên cứu mới, đồng thời, cũng là thách thức cho các nhà nghiên cứu trong việc đánh giá, kiểm định các mối quan hệ của những thành phần này tác động đến các thành phần của mô hình Hệ thống thông tin thành công.