Nhân tố thể chế ảnh hưởng đến phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Yếu tố ảnh hưởng không kém phần quan trọng đến phát triển hàng TCMN mây tre lá trên quan điểm PTBV chính là nhân tố năng lực quản lý. Việc nâng cao năng lực quản lý bao hàm nhiều nội dung, trong đó có nhũng nội dung sau được coi là then chốt như: (1) Tư duy về quản lý ngành theo yêu cầu PTBV; (2) Xác định mô hình tổ chức và xây dựng hệ thống bộ máy quản lý ngành; (3) Thể chế quản lý ngành với những quy định rõ ràng minh bạch và hợp lý xử lý các quan hệ quản lý; (4) Trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm  của đội ngũ quản lý…Thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu PTBV ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Thể chế mang lại sự kết hợp hài hòa, hợp lý giữa phát triển KT, XH và bảo vệ MT để thực hiện mục tiêu PTBV đất nước. Bên cạnh đó, thể chế giúp cho việc điều tiết phân bổ các nguồn lực hợp lý, phục vụ cho sự phát triển liên tục, lâu bền. Đồng thời cũng giúp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và  duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa.