Nhiệm vụ của bộ phận kế toán thanh toán

– Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp về theo dõi tình hình thu, chi, tiền mặt, chuyển khoản, công nợ….

– Tổ chức việc thanh toán khoa học về thu, chi, tiền mặt, chuyển khoản, công nợ…. bảo đảm đáp ứng kịp thời, chính xác phục vụ tết mọi hoạt động của đơn vị.

– Tổ chức công tác thông tin trong nội bộ đơn vị và phân tích hoạt động kinh tế. Hướng dẫn các phòng ban phân xưởng áp dụng các chế độ thanh toán.

– Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong đơn vị. Tập hợp và kiểm soát chứng từ trước khi thu,chi, thanh toán.

– Cung cấp các thông tin và lập báo cáo theo yêu cầu quản lý.