Nhiệm vụ của hoạch định chiến lược

Nhiệm vụ của hoạch định chiến lược
Đánh giá bài viết

–  Xây dựng các kế hoạch dài hạn, hoặc mang tính quan trọng và quyết định làm nền tảng để triển khai các hoạt động thường xuyên lâu dài ở một tổ chức.

–   Vạch kế hoạch và tổ chức thực hiện các loại chiến lược và sách lược như chiến lược kinh doanh, đầu tư, marketing, nhân sự.v.v. .

–  Phối hợp hoạt động chiến lược giữa các bộ phận với nhau.