Nhiệm vụ của nhân viên hạch toán phân xưởng

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng, nhân viên hạch toán phân xưởng có nhiệm vụ:

– Ghi chép, thu thập, tổng hợp số liệu về tình hình sử dụng lao động, vật tư, thiết bị, máy móc, số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm trong phạm vi phân xưởng (tuỳ tình hình có thể được giao tính lương, chi phí sản xuất, giá thành của phân xưởng) để phục vụ việc chỉ đạo sản xuất của quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sản xuất và phục vực chỉ đạo toàn diện, thống nhất, tập trung công tác kế toán thống kê của kế toán trưởng.

– Tham gia kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và các cuộc điều tra có liên quan.

– Cung cấp các tài liệu thuộc phần việc của mình phụ trách cho quản đốc phân xưởng, cho phòng kế toán đơn vị và các phòng ban có liên quan.

– Định kỳ lập báo cáo cho quản đốc phân xưởng về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kết quả hạch toán kinh tế nội bộ của phân xưởng.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, nếu khối lượng vốn đâu tư xây dựng cơ bản không lớn, công việc không thường xuyên thì không tổ chức bộ phận kế toán xây dựng cơ bản riêng mà do bộ phận kế toán tổng hợp kiêm nhiệm.

Đối với công tác tài chính, nếu xí nghiệp chưa có điều kiện tổ chức thành phòng tài chính riêng, thì tổ chức một bộ phận tài chính trong phòng kế toán do một phó phòng hoặc một cán bộ phụ trách. Bộ phận này có nhiệm vụ sau:

– Lập dự thảo kế hoạch tài chính đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

– Trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt và trong phạm vi chế độ cho phép tuỳ theo tính chất của mỗi hoạt động kinh tế mà huy động nguồn thích hợp, sử dụng vốn hợp lý và tiết kiệm, bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện với hiệu quả kinh tế cao.

– Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách các khoản phải thanh toán của đơn vị.

– Trích lập và sử dụng các loại quỹ đúng chế độ, đúng mục đích.

– Thường xuyên tiến hành kiểm tra tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, định kỳ phân tích tình hình tài chính của đơn vị.

– Tham gia xây dựng các hợp đồng kinh tế với khách hàng đặc biệt là việc quy định các điều kiện tài chính của hợp đồng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thống kê phân xưởng
  • ,