Nhóm giải pháp bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá với bảo vệ môi trường sinh thái

Môi trường làng nghề đang là vấn đề bức xúc ở nông thôn hiện nay. Mỗi làng nghề có một phương thức tồn tại và SX khác nhau, có cách khai thác và sử dụng NVL cũng khác nhau. Do vậy các giải pháp bảo vệ và cải thiện MT tại các làng nghề phải căn cứ vào các điều kiện tự nhiên, KT và XH của từng làng nghề. Mục tiêu của các giải pháp là nhằm cải tạo chất lượng cuộc sống, giảm thiểu ô nhiễm MT, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân làng nghề đối với việc bảo vệ MT.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước

Hệ thống luật pháp về quản lý tài nguyên và bảo vệ MT cần phải tiếp tục được điều chỉnh bảo đảm tính đồng bộ, rõ ràng, cụ thể và khả thi hơn trên thực tế. Đặc biệt, việc ban hành các chế tài xử phạt phải thực sự đi vào cuộc sống, đủ sức răn đe các đối tượng vi   phạm về bảo vệ MT. Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý về MT trong các DN theo tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia bao gồm các quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn, về quy trình SX thân thiện với MT, về bao bì, đóng gói, nhãn MT, nhãn sinh thái…. Cần dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đồng thời có tính đến đặc thù trong nước, đây chính là công cụ hữu hiệu để quản lý MT. Đồng  thời  khuyến  khích các DN, các hộ nuôi trồng tại các làng nghề chủ động áp dụng các biện pháp kinh doanh có hiệu quả nhưng phải cam kết bảo vệ MT sinh thái.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội

  • Cần có chính sách hỗ trợ thật tốt để khuyến khích mạnh mẽ các cơ sở SX, DN áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm MT; có chính sách ưu tiên đặc biệt cho những nghề sử dụng nguyên liệu tái chế, sử dụng được chất thải tại chỗ.
  • Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ MT. Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người dân, nhất là của  người  dân trong các làng nghề đối với vấn đề bảo vệ MT. Kết quả của công tác tuyên truyền tập huấn phải được kiểm nghiệm ngay trong chính sách phát triển XK nói chung, hàng TCMN nói riêng và trong chiến lược phát triển kinh doanh của

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát xử phạt và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

  • Hoàn thiện bộ máy quản lý MT cấp phường, xã. Phải có những quy định về quản lý nhà nước đối với bảo vệ MT tại các làng nghề để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ vi phạm và bảo vệ
  • Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ phụ  trách MT  tại các làng nghề để nâng cao trình độ nhận thức cũng như năng lực xử lý ô nhiễm do SX gây
  • Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào công tác tự giám sát để gìn giữ MT chung. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ MT sinh thái.