Nhóm giải pháp triển khai hiệu quả tái cơ cấu hệ thống TCTD, phấn đấu đến năm 2020

  • Hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó quan trọng nhất là việc hoàn thiện khung khổ pháp  lý xử  lý, cơ cấu lại TCTD yếu kém; Nâng cao năng  lực  tài  chính,  chuyển  đổi  mô  hình  kinh  doanh,  quản trị, điều hành của TCTD;
  • Các giải pháp hỗ trợ khác, trong đó có việc Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD với thành phần theo hướng:  Thủ  tướng Chính phủ  làm Trưởng Ban, một Phó Thủ tƣớng Chính phủ  làm Phó  Trưởng Ban thường trực, Thống  đốc NHNN  làm Phó Trƣởng Ban và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan làm thành viên. Hiện nay Thủ tướng Chính  phủ  đã  có  quyết  định  về  việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các  TCTD  với  các  thành phần theo hướng  như trên. Để tham mưu Thống đốc NHNN  thực  hiện nhiệm vụ  của Phó  Trưởng Ban, các nội dung liên quan đến việc  thực  hiện chức  năng,  nhiệm vụ  của NHNN  với  vai  trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ  đạo,  Thống  đốc NHNN đã ký Quyết  định thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.
  • Xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng đi đôi với tăng trưởng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức  an  toàn, bền vững,  dưới  3% tổng dƣ  nợ theo chuẩn mực phân loại nợ  của  Việt  Nam;  Phát  huy  vai  trò  của  VAMC  trong  việc tập trung và xử lý nợ xấu của các TCTD; tăng cƣờng xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện mô hình tổ chức và  hoạt  động  của  VAMC  để  thực  sự trở thành  công cụ hữu hiệu  của Nhà nước  trong xử lý nợ xấu và  giảm thiểu rủi ro cho hệ  thống  các TCTD với đầy đủ quyền hạn, nguồn lực, năng lực và  cơ  chế  thực  thi; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu và phát triển thị trường mua bán nợ.