Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô

Các nhân tố môi trường vĩ mô bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tự nhiên và khoa học công nghệ.

  • Môi trường luật pháp – chính trị (P)

Nhóm nhân tố môi trường luật pháp – chính trị có ảnh hưởng to lớn đến các đường lối chính sách phát triển kinh tế của địa phương. Các yếu tố chính trị bao gồm sự ổn định thể chế chính trị, hệ thống luật pháp điều chỉnh hành vi xã hội.

  • Môi trường kinh tế (E)

Nhóm nhân tố môi trường kinh tế là những đặc điểm của hệ thống kinh tế mà trong đó doanh nghiệp hoạt động. Marketing địa phương cần xem xét đến trạng thái của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Điều này đặc biệt đúng khi lập kế hoạch marketing địa phương định hướng thị trường xuất khẩu. Những chỉ số quan trọng của môi trường kinh tế gồm:

  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế
  • Lãi suất
  • Tỷ giá hối đoái
  • Chính sách thuế.
  • Cơ sở hạ tầng.

Môi trường văn hóa xã hội (S)

Nhóm nhân tố văn hóa xã hội địa phương ảnh hưởng khác nhau giữa các miền vùng trên cả nước. Các nhân tố này rất quan trọng trong việc xem xét đến thế mạnh của địa phương. Doanh nghiệp và môi trường văn hoá – xã hội đều có mối liên hệ chặt chẽ, có sự tác động qua lại lẫn nhau. Xã hội cung cấp những nguồn lực mà doanh nghiệp cần, tiêu thụ những sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra. Nhóm nhân tố môi trường văn hoá xã hội bao gồm:

  • Quan niệm về giá trị cuộc sống và giá trị tiêu dùng.
  • Những biến đổi về xã hội.
  • Phong tục tập quán chủ đạo của địa phương, thái độ của người dân đối với các yếu tố ngoại lai, thời gian lao động và nghỉ ngơi của người dân.

Môi trường công nghệ (T)

Khoa học công nghệ là nhân tố quan trọng việc giành ưu thế cạnh tranh và là động lực thúc đẩy tiến trình hòa nhập của địa phương vào nền kinh tế quốc gia và quốc tế. Ứng dụng công nghệ khoa học cho phép sản xuất sản phẩm và dịch vụ với giá thành rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. Khoa học công nghệ giúp cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ra nhiều của cải vật chất hơn thông qua các cải tiến, sáng tạo. Khoa học công nghệ cho phép chính quyền địa phương, các doanh nghiệp có được các kênh thông tin đến với người dân, người tiêu dùng, khách hàng…

Nhóm nhân tố này bao gồm: các yếu tố gây tác động ảnh hưởng tới công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trường mới. Các yếu tố thuộc môi trường công nghệ có thể đồng thời tạo ra cơ hội và nguy cơ cho các doanh nghiệp. Một mặt, cho phép doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, năng suất lao động tăng, mặt khác làm cho chu kỳ đổi mới công nghệ diễn ra nhanh và chi phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển chiếm một tỷ lệ ngày càng gia tăng.

Môi trường quốc tế (toàn cầu)

Hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như toàn cầu hóa tạo ra những cơ hội mới và những thách thức mới cho các doanh nghiệp Việt Nam. Những cơ hội đó có thể kể đến là: Có một thị trường rộng lớn để có thể tiêu thụ sản phẩm được sản xuất ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, các nguồn viện trợ phát triển của các nước và các định chế tài chính quốc tế như WB, IMF, ADB… có điều kiện tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý thông qua các dự án đầu tư.