Những cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam.

Những cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam.
4 (80%) 4 vote[s]

Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN là con đường phất triển của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Trong cuộc hành trình đi đến tương lai chúng ta không quên rằng đất nước mình còn nghèo nàn, lạc hậu, khoảng cách về trình độ phát triển so với các nước quanh ta còn khác xa, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là thách đố gay gắt. Một số thế lực vẫn muốn âm mưu diễn biến hoà bình để chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó nạn quan liêu tham nhũng vẫn còn là nguy cơ lớn.

Tuy nhiên, chúng ta có những điều kiện và những khả năng để thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Những yếu tố thuận lợi do môi trường quốc tế đem lại cùng những bước chuyển mạnh mẽ do chúng ta tạo ra đã trở thành nguồn lực tổng hợp để đưa đất nước đi lên.
Môi trường quốc tế hiện nay có nhiều biểu hiện tích cực rất thuận lợi cho sự phát triển. Đó là xu hướng quốc tế hóa với việc phân công lao động không ngừng phát triển là tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là xu thế hoà bình, hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới.Bối cảnh chung đó giúp những nước đi sau như nước ta có điều kiện để nhìn trước trông sau, tìm ra cho mình những nhân tố hợp lý, rút ra cho mình những bài học thành công của các nước đi trước về nhiều lĩnh vực, từ quản lý kinh tế vĩ mô thúc đẩy doanh nghiệp đến bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang quốc tế hoá và khu vực hoá xu thế hoà bình và hợp tác đang phát triển. Chúng ta có thể tranh thủ được những khả năng về vốn, thị truờng, công nghệ và quản lý thế giới. Đặc biệt là trong những năm tới những thuận lợi đó đang phát triển theo hướng thuận lợi hơn nữa cho chúng ta, đó là những thành tựu của công cuộc đổi mới mở rộng quan hệ đối ngoại của chúng trong những năm gần đây( gia nhập ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ, ký hiệp định chung với EU) cũng như những diễn biến trên thế giới tạo cho chúng ta những thụân lợi mới, tình hình chính trị, xã hội nước ta ổn định. Sự kịên Việt Nam trở thành thành viên chính thức cuả ASEAN ngày 28/7/1975 và lệnh cấm vận của Mỹ ở Việt Nam baĩ bỏ ngày 3/2/1994 mở ra một hướng phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta có thêm điều kiện thuận lợi để hội nhập với khu vực và thế giới, tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động hợp tác quốc tế.

Hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là luật đầu tư đang từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, tình hình kinh tế xã hội trong nước ổn định…., cũng là những yếu tố góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nguồn đầu tư từ các doanh nghịêp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước vào Việt Nam. Một thế lợi nữa mà chúng ta phải kể đến đó là nguồn tài nguyên Việt Nam. Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng có vùng biển và thềm lục địa rộng lớn với chiều dài bờ biển 3.260km, diện tích vùng biển, thềm lục địa thuộc quyền tài phán quốc gia rộng lớn gấp 8 lầndiện tích đất liền gắn với một tiềm năng phát triển tổng hợp được đánh giá là to lớn và đa dạng. Thực tiễn cho thấy, những nước biết tận dụng và khai thác lợi thế tiềm năng một mặt của biển đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế cao. Những “Con rồng” Châu A đều là những quốc gia lãnh thổ hải đảo hoặc bán đảo của các ngành kinh tế biển luôn đóng vai trò mũi nhọn trong phát triển.

Về yếu tố thị trường, chúng ta đang phải đối mặt với những điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn so với giai đoạn thập niên 1960-1970.Thị trường Việt Nam ra đời còn quá non trẻ, một mặt còn thiếu nhiều yếu tố thị trường như thị trường tiền tệ, thị trường lao động bất động sản kể cả thị trường chất xám…mặt khác cơ chế thị trường vận động còn những trục trặc chưa thật thông suốt. Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam có nhiều lợi thế hơn về trình độ công nghệ, kinh nghiệm buôn bán quốc tế.

Có thể nói rằng công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình lâu dài đầy khó khăn gian khổ đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực phấn đấu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách nhưng chúng ta cũng có đủ những điều kiện và khả năng để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đề ra quyết tâm thực hiện.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bối cảnh quốc tế có tác động như thế nào đến quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nước ta hiện nay
  • hay chi ra những thuận lợi và kho khăn khi thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt nam hiện nay
  • nguy cơ thách thức của đất nước
  • những khó khắn của việt nam khi thực hiện CNH HĐH
  • tác động của bối cảnh quốc tế đến quá trình thực hiện CNH HĐH của Việt Nam hiện nay
  • tách động của bối cảnh quốc tế đến quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
  • viết đoạn văn những thuận lợi và thách thức của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghệ hóa-hiện đại hóa đất nước
  • ,