Những đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội  bắt buộc như sau: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên.

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Công dân quốc phòng, công nhân công an.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dâ, công an nhân dân.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn.

– Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội  bắt buộc.

– Vợ hoặc chồng trong thời gian hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội  bắt buộc mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội  một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau:

+ Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ  hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề.

+ Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam trứng thầu, nhận thầu hoặc đầu tư ra nước ngoài.