Những hệ thống thông tin marketing đa quốc gia

Những hệ thống thông tin marketing đa quốc gia
Đánh giá bài viết

Việc các công ty trong nước cũng như các công ty đa quốc gia tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường đã tạo ra không chỉ nhiều số liệu hơn mà còn khiến cho người ta hiểu biết nhiều hơn về nhu cầu cần có hoạt động này. Bên cạnh những thay đổi về số lượng thông tin và loại thông tin cần thiết còn có sự gia tăng về số lượng các tổ chức với chức năng chủ yếu là thu thập thông tin (rất nhiều tổ chức trong số này là những chi nhánh của các công ty nghiên cứu Mỹ). Khi các hãng được thành lập, và khi nhu cầu của họ chuyển từ những thông tin cần thiết cho việc đưa ra những quyết định đầu tư vào thị trường ban đầu sang những thông tin cần thiết để duy trì hoạt động, thì nhu cầu về những nguồn thông tin dài hạn cả ở cấp độ hoạt động trong nước và cả ở cấp độ doanh nghiệp toàn cầu đang tăng lên. Tuy nhiên, khi sự dư thừa thông tin tăng lên, nó sẽ đạt tới điểm “quá tải thông tin” và cần một số biện pháp có tính hệ thống nhằm lưu trữ, lý giải và phân tích số liệu.

Một công ty chuyển từ các quyết định liên quan đến việc gia nhập thị trường sang những quyết định liên quan đến việc quản lý và kiểm soát một số thị trường nước ngoài có mức độ tăng trưởng khác nhau sẽ cần nhấn mạnh hơn vào một hệ thống xuyên suốt được thiết kế để phát sinh, lưu trữ, phân loại và phân tích thông tin từ những nguồn thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhằm sử dụng những thông tin đó làm nền tảng cho việc đưa ra những quyết định toàn cầu hoặc trong phạm vi quốc gia.

Tóm lại, các công ty cần có một Hệ thống thông tin thị trường đa quốc gia (MMIS).

Xét về mặt khái niệm, MMIS bao gồm những yếu tố giống như bất kỳ một hệ thống thông tin nào, tức là một tổ hợp tương tác bao gồm con người, máy móc, và các quy trình được thiết kế để tạo ra một luồng thông tin xác đáng có trật tự và thống nhất các luồng thông tin đã được ghi lại thành một tổng thể để phục vụ cho việc đưa ra quyết định. Những khác biệt duy nhất so với hệ thống thông tin của thị trường trong nước đó là (1) phạm vi- một hệ thống thông tin thị trường đa quốc gia liên quan tới nhiều hơn một quốc gia, và (2) cấp độ thông tin- một hệ thống thông tin thị trường đưa quốc gia hoạt động ở từng cấp độ quốc gia với những khác biệt quan trọng giữa các hệ thống của các quốc gia, và cả ở cấp độ toàn cầu với một quy trình hoạt động quốc tế hoàn chỉnh. Hệ thống này (xem hình 3.2) bao gồm một hệ thống phụ – gọi là hệ thống thông tin thị trường ở cấp độ quốc gia được thiết kế cho từng quốc gia nhằm phục vụ cho việc đưa ra những quyết định hoạt động. Mỗi hệ thống thông tin quốc gia lại cung cấp thông tin cho Hệ thống thông tin thị trường đa quốc gia, là hệ thống được thiết kế để đưa ra những quyết định về kiểm soát doanh nghiệp và những quyết định về việc hoạch định kế hoạch chiến lược dài hạn.

Để phát triển một hệ thống thông tin thị trường đa quốc gia, cần phải thiết kế một CMIS (Hệ thống thông tin thị trường quốc gia) đầy đủ cho từng quốc gia / từng thị trường. Do những khác biệt lớn giữa những thị trường khác nhau của một công ty, mỗi hệ thống CMIS của thị trường / công ty sẽ có thể đòi hỏi những số liệu khác nhau. Khi đã thiết lập được các hệ thống CMIS cho từng thị trường / công ty, thì một hệ thống MMIS sẽ được thiết kế cho những hoạt động có tính chất toàn cầu. Mỗi cấp độ quản lý có nhu cầu về số liệu khá khác nhau do các hệ thống công ty/ thị trường được thiết kế để cung cấp thông tin cho các hoạt động thường nhật, trong khi hệ thống MMIS lại liên quan đến những vấn đề rộng hơn về kiểm soát và hoạch định những chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, những số liệu trong hệ thống CMIS của thị trường / quốc gia lại không được sử dụng cho những hoạt động thường nhật mà chủ yếu là được truyền tới hệ thống MMIS để được đưa vào những quyết định hoạch định kế hoạch tổng hợp. Một trong số những nhiệm vụ khó khăn nhất mà người làm công tác phát triển hệ thống MMIS phải đối diện là quyết định loại số liệu và chiều sâu của các chi tiết cần thiết và phân tích xem những số liệu đó cần được xử lý như thế nào. Điều này có nghĩa là người ta đã nghiên cứu kỹ các khuôn mẫu của việc đưa ra quyết định và những khuôn mẫu này đủ cụ thể để có thể ứng dụng được.

Một hệ thống MMIS có thể được thiết kế như một hệ thống cơ sở chỉ cung cấp một nguồn thông tin hoặc như một hệ thống vô cùng phức tạp chứa đựng những khuôn mẫu đưa ra quyết định cụ thể. Kinh nghiệm cho thấy khi một công ty khởi đầu với một hệ thống cơ sở và tiếp tục hoàn thiện hệ thống này tới mức độ phức tạp tinh vi mong muốn thì sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.

Trong quá trình phát triển bất kỳ một hệ thống thông tin nào, ta đều có thể tránh được những khó khăn bằng việc lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp lý. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng cùng một hệ thống thông tin thị trường không thể đáp ứng nhu cầu cho mọi cấp quản trị. Như đã trình bày ở trên, điều này đặc biệt đúng đối với hệ thống MMIS vì các nhà quản lý cấp cao nhất ở cấp độ doanh nghiệp toàn cầu cần những thông tin để đưa ra những quyết định kiểm soát và có tính chiến lược, trong khi những nhà quản lý ở cấp độ quốc gia cần thông tin cho những kế hoạch điều hành. Một vấn đề khác cần tránh là tình trạng thừa chi tiết và phạm vi thông tin quá rộng, quá nhiều thông tin hay quá ít thông tin đều không tốt, và việc quá tải thông tin là một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến tình trạng sử dụng không hiệu quả các hệ thống thông tin. Người đưa ra quyết định cần một hệ thống thông tin được thiết kế để chuyển một khối lượng lớn những thông tin thô thành những dạng thông tin có thể sử dụng được. Cuối cùng, người đưa ra quyết định có thể không có khả năng nắm vững loại thông tin họ cần và do đó không có khả năng sử dụng những thông tin phức tạp hơn do hệ thống MMIS cung cấp trừ khi họ đã quen thuộc với phạm vi các vấn đề về Marketing. Một sự thông thạo vừa đủ đối với đầu ra của một hệ thống là cần thiết, nếu không toàn bộ hệ thống sẽ bị lấn át và loại bỏ.

Những khối luợng thông tin thô lớn được tạo ra khi công ty tham gia sâu hơn vào thị trường của một quốc gia và khi quy mô hoạt động của các công ty xuyên quốc gia được mở rộng đòi hỏi phải được phân tích và lý giải một cách thông minh để đưa ra được những quyết định mang tính cạnh tranh hơn. Như người ta đã nói: “ Khi cạnh tranh toàn cầu trở nên quyết liệt hơn, thì các nhà nghiên cứu thị trường trong các ngành công nghiệp cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tập trung quản lý việc thu thập một cách có trật tự, phân loại, và phân tích chất xám của thị trường”.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • MMIS va cmis
  • ,