Những hình thức cổ phần hoá, và cơ quan có thẩm quyền quyết định danh sách doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá thành công ty cổ phần

Những hình thức cổ phần hoá, và cơ quan có thẩm quyền quyết định danh sách doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá thành công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

a)Những hình thức cổ phần hoá

Có 3 hình thức cổ phần hoá đã quy định trong Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ đó là
-Giữ nguyên giá trị hiện có của doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu theo quy định nhằm thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp
-Bán một phần giá trị hiện có của doanh nghiệp
-Tách một bộ phận DNNN (phân xướng, xí nghiệp, đội sản xuất, vận tải..) đủ điều kiện để cổ phần hoá.
Việc xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc:
-Giá trị doanh nghiệp phải do một hội đồng thẩm định có quyền thông qua.
-Giá trị của doanh nghiệp ở thời điểm đưa ra cổ phần hoá là giá trị thực của doanh nghiệp mà ngươì bán (Nhà nước) và người mua cổ phần có thể chấp nhận được.
-Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp là bản kiểm kê tài sản, văn bản giao vốn có tính các hệ số điều chỉnh tăng, giảm theo thời giá do Bộ tài chính hướng dẫn và theo kết quả phân tích, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá. Thực trạng của doanh nghiệp gồm; Thực trạng về triển vọng tài chính, thực trạng về công nghệ của doanh nghiệp và những ưu thế về cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố thị trường khác như khả năng sinh lời, trong những năm sắp tới của ngành kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế, uy tín, hiệu quả kinh tế thực tế hiện nay của doanh nghiệp., thực trạng về đất đai (hệ số lợi thế của doanh nghiệp). Hệ số lợi thế của doanh nghiệp là vị trí địa lý thuận tiện, nhãn mác có uy tín, trình độ quản lý tốt, hiệu quả kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định danh sách DNNN để cổ phần hoá thành công ty cổ phần.

Căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều & Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thứ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi nhất trí với ban cán sự Đảng hợac tỉnh uỷ (thành uỷ) quyết định danh sách một số doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hoá .

Thẩm quyền quyết định thực hiện cổ phần hoá DNNN được quy đinh nha sau:

-Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh xây dựng phương án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ưoưng để trình Thủ tướng Chính Phủ để phê duyệt cho phép thực hiện dưới sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương coỏ phần hoá.

-Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ 10 tỷ đồng trở xuống, Bộ trưởng và Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, (thành phố) trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định 28/CP và hướng dẫn kiểm tra của các Bộ có liên quan, dưới sự hướng dẫn, theo dõi, giám sát của ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá..

-Đối với việc cổ phần hoá doanh nghiệp thành viên tổng công ty Nhà nước do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập, Hội đồng quản trị xây dựng phương án cổ phần hoá gửi về ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá để thưcj hiện dưới sự tham gia trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương cổ phần hoá.