Những quyết định chủ yếu trong khuyến mãi

Những quyết định chủ yếu trong khuyến mãi
Đánh giá bài viết

– Xác định mục tiêu

– Lựa chọn công cụ

– Xây dựng chương trình

– Thử nghiệm chương trình

– Thực hiện và kiểm tra chương trình

– Đánh giá kết quả