Những tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số

Qua tổng quan về tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số (mục 2.1.4) có thể thấy rằng chưa có sự thống nhất trong các nghiên cứu về tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số. Các tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số được đưa ra bởi một số tác giả và một số tiêu chuẩn được sử dụng chung bởi các tác giả, một số tiêu chuẩn khác được sử dụng bởi nghiên cứu này nhưng không được sử dụng trong một số nghiên cứu khác. Qua việc nghiên cứu và so sánh các tiêu chuẩn, luận án tổng hợp 7 tiêu chuẩn (TC) đánh giá một chỉ số, bao gồm:

  • Sự phù hợp: phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu công ty và TTX
  • Khả năng đo lường: tính đơn giản và dễ thực hiện
  • Độ tin cậy: tính chính xác, sai số
  • Tính sẵn có dữ liệu: dữ liệu có sẵn, dễ thu thập
  • Tính hữu ích: hữu ích cho doanh nghiệp trong quản lý
  • Chi phí đo lường (chi phí càng thấp, điểm số đánh giá càng cao)
  • Có thể so sánh: so sánh giữa các doanh nghiệp.