Những ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng sau khi cổ phần hoá

Được giảm thuế lợi tức 50% trong 2 năm liên tiếp sau khi chuyển sang hoạt động theo luật công ty.
Được sử dụng quỹ khen thưởng- phúc lợi chia cho cán bộ công nhân viên mua cổ phiếu
Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá thành sở hữu của công ty cổ phần.
Được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại của Nhà nước theo cơ chế và lãi suất áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.
Được tiếp tục xuất nhập khẩu hàng hoá theo chế độ quy định của Nhà nước.
Các khoản chi phí hợp lý và cần thiết cho quá trình cổ phần hoá được tính vào giá trị doanh nghiệp do Bộ tài chính quy định.