Những ưu điểm và nhược điểm của bảo hiểm xã hội

 

a. Chế độ BHXH mới thể hiện được những ưu điểm sau:

– Đối với chế độ trợ cấp ốm đau quy định thêm thời gian hưởng trợ cấp đối với những người lao động thuộc các ngành nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại;
– Đối với chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Điều lệ quy định rõ người sử dụng lao động phải chịu mọi khoản chi phí về sơ cứu, cấp cứu, điều trị, tiền lương trong thời gian chữa bệnh phải chịu bồi thường nếu người lao động bị tàn phế hoặc bị chết. Đồng thời người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ sau khi người lao động đã được điều trị khỏi;
– Đối với chế độ hưu trí: Điều lệ BHXH quy định rõ hơn các trường hợp chưa đủ tuổi đời cũng được hưởng lương hưu hàng tháng. Quy định này nhằm giải quyết tình hình thực tế thường xảy ra có nhiều trường hợp tuy chưa hết tuổi lao động nhưng vì sức khoẻ suy giảm mà không thể tiếp tục làm việc được;
– Đối với chế độ tử tuất: Điều lệ đã quy định mức tiền mai táng được nâng lên bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu.
Nhìn chung, chính sách BHXH mới phù hợp với thực tiễn, phù hợp với đường lối đổi mới về kinh tế chính trị của Nhà nước, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nó trong hệ thống các chính sách của Đảng và Nhà nước.

b. Những điều còn hạn chế:

– Theo như quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ BHXH, thì hiện nay mới chỉ có hơn 60% lao động thuộc diện BHXH bắt buộc được đăng ký tham gia BHXH còn lại gần 40% chưa tham gia;
– Tiền thu từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động còn bị thất thu lớn so với quy định;
– Tổ chức BHXH Việt Nam: Biên chế đông nhưng thiếu đồng bộ và trình độ, chất lượng còn hạn chế. Sự phối hợp giữa tổ chức BHXH Việt Nam với các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương còn thiếu chặt chẽ, đặc biệt là trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách BHXH;
– Do việc quán triệt, tuyên truyền rộng khắp về chính sách BHXH mới chưa kịp thời nên nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về chính sách BHXH chưa đầy đủ dẫn đến việc thực hiện chính sách còn thiếu sót trong nộp và thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động;
– Hiện nay, Nhà nước đang quản lý và thực hiện các chính sách BHXH nhưng cũng còn một số vướng mắc vì còn phải xử lý những tồn tại theo các chính sách quy định trước đây, vừa phải thực hiện các quy định mới;
– Chưa tổ chức được hình thức BHXH tự nguyện như luật định;
– Chưa có luật BHXH để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong BHXH;
– Đối tượng tham gia chính sách BHXH của nước ta hiện nay còn rất hạn chế trong khi số lượng đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh phát triển mạnh trong những năm gần đây.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Bảo hiểm xã hội thể hiện ưu việt của xã hội
  • phân tích ưu nhược điểm của bảo hiểm xã hội
  • ưu nhược điểm bhxh
  • ưu điểm của bảo hiểm xã hội
  • ,