Những văn bản luật cần nắm khi thực hiện mua bán ngoại thương

 

 •  Luật Doanh Nghiệp (được Quốc hội thông qua 29/11/2005)
 • Luật Thương mại ( được Quốc hội thông qua 14/6/ 2005)
 • Luật Hải Quan (được Quốc hội thông qua 14/6/2005)
 • Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu (được Quốc hội thông qua 14/6/2005)
 • Luật về Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (được Quốc hội thông qua 14/6/2005)
 • Nghị Định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 về qui định chi tiết thi hành Luật Thương Mại.
 • Pháp lệnh của Ủy Ban Thương Vụ Quốc Hội số 41/2002/Pl-UBTVQH10 ngày 25/05/2002 về Đối xử Tối huệ quốc và Đối xử Quốc gia trong thương mại quốc tế.
 • Pháp lệnh của Ủy Ban Thương Vụ Quốc Hội số 20/2004/Pl-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 về việc Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Quyết Định 874/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 15/5/2006 về Qui trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
 •  Quyết Định 927/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 25/5/2006 về Qui trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
 •  Quyết Định 928/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 25/5/2006 về Qui trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
 •  Quyết Định 929/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 25/5/2006 về Qui trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.