Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả có thể chia thành hai nhóm: yếu tố kiểm soát được (chủ quan), yếu tố không kiểm soát được (khách quan)

Yếu tố chủ quan:

–         Chi phí liên quan đến sản phẩm: sản xuất, bao bì đóng gói

–         Chi phí bán hàng, phân phối

–         Chi phí yểm trợ, xúc tiến bán hàng

Yếu tố khách quan

–         Quan hệ cung cầu trên thị trường

–         Áp lực cạnh tranh

–         Chính sách giá can thiệp của chính phủ