Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Đánh giá bài viết

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả có thể chia thành hai nhóm: yếu tố kiểm soát được (chủ quan), yếu tố không kiểm soát được (khách quan)

Yếu tố chủ quan:

–         Chi phí liên quan đến sản phẩm: sản xuất, bao bì đóng gói

–         Chi phí bán hàng, phân phối

–         Chi phí yểm trợ, xúc tiến bán hàng

Yếu tố khách quan

–         Quan hệ cung cầu trên thị trường

–         Áp lực cạnh tranh

–         Chính sách giá can thiệp của chính phủ