Những yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên
Đánh giá bài viết

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên bao gồm:

Kinh nghiệm ở những công ty tốt nhất
  • Đội được sử dụng để thực hiện công việc.
  • Người lao động tham gia vào quá trình tuyển lựa nhân viên.
  • Người lao động nhận được những phản hồi chính thức về đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và được tham gia tích cực vào quá trình hoàn thiện việc thực hiện.
  • Đào tạo liên tục được chú trọng và tưởng thưởng.
  • Thu nhập của người lao động gắn với kết quả hoạt động tài chính của Công ty.
  • Máy móc thiết bị và quá trình làm việc được cấu trúc để khuyến khích tối đa sự linh hoạt, năng động và sự tương tác giữa những người lao động.
  • Người lao động tham gia vào hoạch định những thay đổi thiết bị, bố trí mặt bằng và các phương pháp làm việc.
  • Thiết kế công việc cho phép người lao động sử dụng nhiều kỹ năng.
  • Người lao động hiểu công việc của họ đóng góp như thế nào vào sản phẩm và dịch vụ cuối cùng.