Niêm yết cổ phiếu của các công ty sáp nhập

Công ty sáp nhập xuất hiện khi một công ty hợp nhất với một công ty  khác nhằm củng cố hoạt động kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh.  Thông thường, việc sáp nhập sẽ cải thiện được tình hình tài chính, tăng lợi  nhuận và tiềm lực của công ty. Đặc biệt, do sáp nhập của công ty niêm yết  có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích cho các nhà đầu tưnên công ty sáp nhập  phải có những giải pháp nhằm đảm bảo sự cân đối về quyền lợi cho các bên  liên quan.

Trong trường hợp một công ty niêm yết và một công ty không được  niêm yết thực hiện sáp nhập thành một công ty niêm yết khác, các điều kiện  sáp nhập phải được quyết định thật chuẩn xác sao cho không gây ảnh hưởng  đến nhà đầu tư. Trường hợp một công ty niêm yết sáp nhập vào một công ty  không được niêm yết rất ít xảy ra. Kiểu sáp nhập này có thể gây ra một số  tác hại đến việc bảo hộ các nhà đầu tưdo công ty niêm yết phải thực hiện  huỷ bỏ niêm yết. Khi một công ty không niêm yết tiếp tục tồn tại sau khi sáp  nhập và vẫn sử dụng tên của công ty niêm yết thì việc niêm yết của công ty  được gọi là “niêm yết cửa sau” (back door listing).