Nội dung chính của chiến lược Marketing

1. Hai phần chính của chiến lược Marketing

Từ những thập niên cuối thế kỉ 20, nhiều tác giả Bắc Mỹ và Tây Âu vẫn thường phân chia chiến lược ra 2 nội dung lớn, đó là phần chiến lược và phần chiến thuật.

Nói chung, phần chiến lược thường bao gồm các quyết định và mục tiêu dài hạn, còn phần chiến thuật lại gắn liền với những quyết định và mục tiêu ngắn hạn, trong đó phần chiến lược là cơ bản và chi phối trực tiếp phần chiến thuật.

Chúng ta có thể thấy rõ hơn những nét khác biệt giữa phần chiến lược và phần chiến thuật qua việc so sánh các nội dung chính ở bảng 4.1.

2. Các cấp quyết định chiến lược Marketing

Theo các giáo sư Denis Lindon và Philip Kotler, có ba cấp quyết định trong chiến lược tổng thể hay chiến lược Marketing – Mix: (Hình 4.1).

– Cấp quyết định thứ nhất xác định chiến lược tổng thể Marketing, xác định lĩnh vực hoạt động (ở những thị trường nào ? Sản phẩm gì ?).
– Cấp quyết định thứ hai xác định các chính sách/chiến lược cấu thành của Marketing – Mix , bao gồm sản phẩm, giá cả, phân phối và yểm trợ (xúc tiến).
– Sau cùng, cấp quyết định thứ ba đưa ra những vấn đề chiến thuật ngắn hạn theo năm hoặc quý, tháng, thậm chí hàng tuần.
Khi quy mô kinh doanh của công ty càng mở rộng thì ý nghĩa của 2 cấp quyết định chiến lược (thứ nhất và thứ hai) càng lớn, đặc biệt là cấp chiến lược tổng thể hay chiến lược chung bao trùm  4 Ps –   (Product,  Price,  Place,  Promotion). Tuy nhiên cấp quyết định chiến thuật cũng rất quan trọng bởi nó gắn liền với hành động thực thi triển khai cả 2 cấp quyết định trên và đảm bảo sự thành công của chiến lược.  Theo quan điểm  của các nhà quản lý chiến lược , mỗi bước đi trong thực tế còn quan trọng hơn cả một lô chương trình.