Nội dung chính sách tăng trưởng xanh

Chính sách TTX ở từng quốc gia sẽ khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và môi trường; thể chế và giai đoạn phát triển của quốc gia đó. Tuy vậy, chính sách TTX  của các quốc gia cần phải đảm bảo: thứ nhất, tích hợp nguồn lực tự nhiên dựa trên các động thái và quyết định tương tự hướng vào tăng trưởng; thứ hai, các phương thức phát triển của việc tạo ra các hình thức thưởng phạt kinh tế phản ánh đầy đủ giá trị của nguồn lực tự nhiên dựa trên nền kinh tế; và thứ ba, tập trung vào các khía cạnh củng cố lẫn nhau của các chính sách kinh tế và môi trường [2]. Năm chính sách chủ yếu để chuyển sang TTX đã được xác định tại Hội nghị các bộ trưởng môi trường (MCED) của các nước Châu Á – Thái Bình Dương (2010) bao gồm: (1) Chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng; (2) Quốc tế hoá giá sinh thái; (3) Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững; (4) Chuyển việc bảo vệ môi trường thành cơ hội kinh doanh; (5) Thúc đẩy các hoạt động kinh tế ít các bon.

Các chính sách TTX cần hướng vào sự trì trệ, rủi ro công nghệ, và vai trò của đổi mới, cơ sở hạ tầng trong sự thay đổi cho phép. Một số chính sách TTX bao gồm:

  • Đánh giá ô nhiễm và việc sử dụng nguồn lực thông qua cơ chế như thuế hoặc giấy phép thương mại. Đây là công cụ chính sách hiệu quả nhất, khuyến khích nâng cao hiệu quả và đổi mới. Những công cụ đó cũng tạo ra doanh thu giúp phát triển giáo dục tài chính, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng hoặc xóa đói giảm nghèo.
  • Loại bỏ những trợ cấp khuyến khích ô nhiễm hoặc những nguồn lực khai thác quá mức và làm kiệt quệ lợi ích cộng đồng.
  • Đảm bảo các tiêu chuẩn luật lệ tập trung vào các kết quả. Các luật lệ hướng vào ô nhiễm hoặc nhiệu quả năng lượng có thể là những kết quả quan trọng và thay thế hiệu quả cho chính sách dựa trên những đánh giá (về chi phí). Các biện pháp dựa trên thông tin có thể cần để gây ảnh hưởng (tác động) hành vi người tiêu dùng và hộ gia đình và làm tăng hiệu quả của chính sách khác.