Nội dung cơ bản của incoterms 2000

1.  Điều kiện EXW – Ex Works (named place) – Giao tại xưỡng (địa điểm..): Nghĩa vụ của người bán:

–   Chuẩn bị hàng hóa đúng như thỏa thuận, giao hàng cho người mua tại cơ sở của mình hoặc tại nơi qui định.

–  Giao cho người mua các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

–   Không phải chịu các chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định nếu không được ghi rõ trong hợp đồng.

–  Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

Trả tiền hàng , chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ khi nhận hàng tại cơ sở của người bán.

–  Làm thủ tục và chịu các chi phí để thực hiện thông quan xuất khẩu, quá cảnh, nhập khẩu hàng hóa.

–  Chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến hàng hóa kể từ khi hàng được giao tại cơ sở của người bán.

2.  Điều kiện FCA – Free Carrier (named place): Giao cho người chuyên chở (địa điểm qui định ): Nghĩa vụ của người bán:

–   Giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại cơ sở của mình, bốc hàng lên phương tiện nếu địa điểm thuộc cơ sở của người bán.

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–   Giao cho người mua (trực tiếp hay qua trung gian) các giấy tờ đã giao nhận hàng cho người chuyên chở.

Nghĩa vụ của người mua:

–   Trả tiền hàng, chỉ định phương tiện và trả chi phí vận tải , bốc (dỡ) hàng nếu địa điểm nhận ở ngoài cơ sở người bán.

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

–   Chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ khi hàng được giao cho người chuyên chở (đại lý hàng không, vận tải đường sắt, bãi hoặc trạm containers, (nếu vận tải đa phương thức thì rủi ro được chuyển sang cho người mua khi hàng đã giao cho người vận tải đầu tiên).

3.  Điều kiện FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment): Giao dọc mạn tàu ( cảng bốc hàng qui định ..):

Nghĩa vụ của người bán:

–  Đưa hàng hóa ra cảng, đặt dọc mạn tàu do người mua thuê.

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–  Giao cho người mua (trực tiếp, qua trung gian) các giấy tờ liên quan lô hàng.

Nghĩa vụ của người mua :

–  Trả tiền hàng, thuê tàu và trả chi phí vận tải (từ cảng đến cảng)

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

–  Chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao tại cảng đi.

4.  Điều kiện FOB – Free On Board (named port of shipment..): Giao lên tàu ( cảng bốc hàng qui định .. ):

Nghĩa vụ của người bán:

–  Đưa hàng hóa ra cảng, giao hàng lên tàu (do người mua chỉ định)

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–  Giao cho người mua (trực tiếp hay qua trung gian) các bằng chứng đã giao hàng

Nghĩa vụ của người mua :

–  Trả tiền hàng, thuê tàu và trả chi phí vận tải (từ cảng đến cảng)

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

–  Chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng đi.

5.  Điều kiện CFR – Cost and Freight (named port of destination): Tiền hàng và tiền cước (cảng đến qui định ..)

Nghĩa vụ của người bán:

– Thuê tàu và trả cước phí vận tải chính (port to port).

–  Đưa hàng hóa ra cảng, giao hàng lên tàu.

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–   Giao cho người mua (trực tiếp hay qua trung gian) các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Nghĩa vụ của người mua :

–  Trả tiền hàng, trả chi phí dỡ hàng nếu có .

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

–  Chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng đi.

6.  Điều kiện CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination): Tiền hàng , bảo hiểm và cước (cảng đến qui định):

Tương tự điều kiện CFR nhưng người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho lô hàng xuất . Nếu trong hợp đồng không qui định, người bán chỉ cần mua bảo hiểm theo FPA hay ICC “C” bảo hiểm 110% giá trị hàng hóa giao dịch.

Người bán phải giao cho người mua chứng từ bảo hiểm (Insurance Policy) hoặc (Insurance Certificate)

7.  Điều kiện CPT – Carriage Paid To (named place of destination): Cước phí trả tới (nơi đến qui định..):

Nghĩa vụ của người bán:

Tương tự ở FCA nhưng còn phải thuê phương tiện vận tải và chịu cước phí để

chuyên chở hàng đến địa điểm qui định.

8.  Điều kiện CIP -Carriage, Insurance Paid To (named place of destination): Cước phí và bảo hiểm trả tới ( nơi đến qui định ..):

Nghĩa vụ của người bán:

Tương tự ở CPT nhưng còn phải mua bảo hiểm bảo vệ cho hàng hoá trong quá trình chuyên chở .Đồng thời giao cho người mua các chứng từ bảo hiểm cần thiết.

9.  Điều kiện DAF – Delivery at Frontier (named place): Giao tại biên giới ( địa điểm qui định ) :

Nghĩa vụ của người bán:

–  Giao hàng tại địa điểm qui định nơi biên giới. Chịu mọi chi phí vận tải cho đến khi hàng đặt dười quyền người mua tại biên giới.

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–  Giao cho người mua các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Nghĩa vụ của người mua :

–  Trả tiền hàng, nhận hàng đúng tại biên giới qui định

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

–   Chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao cho người mua tại nơi qui định tại biên giới.

10.  Điều kiện DES-Delivered Ex Ship (named port of destination): Giao tại tàu ( cảng đến qui định ..):

Nghĩa vụ của người bán:

–  Giao hàng trên tàu tại cảng qui định.

–  Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

–   Chịu mọi chi phí và rủi ro cho đến khi hàng hóa an toàn trên tàu tại cảng đến qui định .

–  Giao cho người mua các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Nghĩa vụ của người mua :

–  Trả tiền hàng, chịu mọi chi phí và rủi ro khi hàng hóa đã đặt dưới quyền dịnh đoạt của người mua trên tàu tại cảng đến.

–  Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

11.  Điều kiện DEQ-Delivered Ex Quay (named port of destination): Giao tại cầu cảng ( cảng đến qui định ..):

–  Nghĩa vụ của người bán và người mua tương tự  DES, nhưng người bán còn thêm các nghĩa vụ sau:

–  Chịu chi phí dỡ hàng xuống tàu.

–  Địa điểm chuyển rủi ro sau khi hàng hóa an toàn tại cầu cảng tại cảng qui định.

12.  Điều kiện DDU -Delivered Duty Unpaid (named place of destination): Giao hàng chưa nộp thuế ( nơi đến qui định ..)

Với điều kiện này, người bán thực hiện mọi nghĩa vụ, chịu chi phí, chịu rủi ro để đưa hàng hóa tới địa điểm qui định, trừ nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

13.  Điều kiện DDP -Delivered Duty Paid (named place of destination): Giao hàng đã nộp thuế ( nơi đến qui định ..) :

Với điều kiện này, người bán thực hiện mọi nghĩa vụ, chịu chi phí, chịu rủi ro để đưa hàng hóa tới địa điểm qui định, người mua chỉ việc trả tiền hàng là hết nghĩa vụ.

Có thể thấy rằng trong Incoterms, việc phân chia các điều kiện cũng được tập trung theo nhóm. Chúng ta thấy những nghĩa vụ cơ bản chính theo các nhóm la :

Nhóm E : trách nhiệm của người bán ờ mức tối thiểu nhất .

Nhóm F : người bán không trả tiền vận tải chính mà chỉ tổ chức khâu vận tải phụ, để đưa hàng hóa tới giao cho người vận tải. Người mua chịu chi phí vận tải chính và chịu mọi rủi ro về hàng hóa .

Nhóm C : người bán chịu trách nhiệm thuê và tiền vận tải chính, nhưng không chĩu rủi ro mất mát kể từ khi hàng hóa đã được giao cho người vận tải hay giao qua lan can tàu tại cảng bốc hàng qui định .

Nhóm D : Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng đến cảng qui định