Nội dung của chính sách cạnh tranh

Nội dung của chính sách cạnh tranh
Đánh giá bài viết

 

Với vai trò xây dựng môi trường cạnh tranh sôi động, lành mạnh để khuyến khích cạnh tranh phát triển và bảo vệ sự lành mạnh của thị trường, chính sách cạnh tranh luôn bao gồm các nhóm nội dung sau đây:

 a. Tạo lập và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử trong cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh

–  Xóa bỏ các phân biệt đối xử về mặt pháp lý giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế:

–  Xóa bỏ cơ chế hai giá giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

–  Xóa bỏ ưu đãi thuế và tài chính doanh nghiệp (xây dựng nghị định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp, xóa bỏ mức hạn chế chi phí quảng cáo của doanh nghiệp trong nước);

–  Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

–  Đưa cạnh tranh vào những lĩnh vực thuộc độc quyền Nhà nước (lĩnh vực điện, lĩnh vực hàng không, lĩnh vực viễn thông);

–  Minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp để ngăn cản các hành vi can thiệp vào môi trường cạnh tranh từ các cơ quan Nhà nước;

–  Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

                b. Bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh

–  Xóa bỏ các trợ cấp của Nhà nước với doanh nghiệp, tách hỗ trợ tín dụng thương mại ra khỏi hỗ trợ mang tính chính sách (thành lập Ngân hàng chính sách chuyên cho vay xóa đói giảm nghèo);

–  Tổ chức nhiều giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp hoạt động tốt (Sao đỏ, Sao vàng đất Việt);

–  Cải cách hành chính trong việc đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp;

–  Tạo nhiều kênh để doanh nghiệp khiếu nại về thủ tục hành chính;

–  Tạo nhiều diễn đàn để doanh nghiệp lên tiếng cải thiện môi trường cạnh tranh (qua

Phòng Thương mại và Công nghiệp, qua hiệp hội ngành nghề);

–  Xây dựng các thiết chế mới để bảo vệ cạnh tranh trên các thị trường đặc thù.

 c. Ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường

– Luật hoá các nỗ lực chống lại hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.

–  Ban hành đầy đủ các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;

–  Xây dựng các thiết chế mới để xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh.

d. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người tiêu dùng bao gồm:

–  Xây dựng các công cụ bảo hộ mới được quốc tế chấp nhận (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ);

–  Xây dựng các công cụ quản lý mới được quốc tế chấp nhận (thuế tuyệt đối, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất nhập khẩu tự động);

–  Xây dựng các tiêu chí miễn trừ trong Luật Cạnh tranh.