Nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

Horngren, et al. (2008), “Introduction to management accounting”[38] cho rằng nội dung của KTQTCP là tổng hợp các mặt, các yếu tố cấu thành nên kế toán quản trị chi phí. Nội dung KTQTCP bao gồm: dự toán chi phí; quá trình tập hợp và xác định chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng -lợi nhuận và ra quyết định quản lý. Luận án của Nguyễn Thị Mai Anh (2014) xuất phát từ nhu cầu thông tin kế toán phục vụ cho quản trị doanh nghiệp đã xác định KTQTCP gồm có 5 nội dung là: nhận diện chi phí; xây dựng định mức và lập dự toán chi phí; xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí; phân tích biến động để kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định [1].

Từ những quan điểm trên, tác giả về cơ bản thống nhất với quan điểm xuất phát từ nhu cầu thông tin KTQTCP nhằm phục vụ quản trị doanh nghiệp trong việc xác định nội dung của KTQTCP, đồng thời nội dung KTQTCP chỉ đạt được khi lựa chọn và xây dựng bộ máy KTQTCP phù hợp. Theo quan điểm này tác giả xác định nội dung của KTQTCP bao gồm: (1) Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí; (2) Nhận diện và xác định các trung tâm chi phí; (3) Nhận diện và phân loại chi phí; (4) Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí; (5) Phương pháp lập định mức và dự toán chi phí; (6) Đánh giá sản phẩm dở dang và xác định giá thành sản phẩm; (7) Hệ thống báo cáo và phân tích báo cáo KTQTCP.