Nội dung kế toán quản trị môi trường

Nội dung công tác KTQTMT trong DN đƣợc tiếp cận dƣới nhiều góc độ khác nhau.

– Tiếp cận theo chu trình công việc, công tác KTQTMT bao gồm các nội dung:

+ Tổ chức thu thập thông tin ban đầu (xác định chi phí, thu nhập môi trƣờng)

+ Tổ chức hệ thống hóa, xử lý TTMT (tổng hợp, phân bổ thông tin CP, TN môi trƣờng)

+ Tổ chức phân tích TTMT (phân tích CP vòng đời, phân tích dòng CP  NVL, phân tích dòng luân chuyển vật chất, phân tích hiệu quả hoạt động môi trƣờng)

+ Tổ chức cung cấp TTMT (Báo cáo KTQTMT)

  • Tiếp cận theo đối tƣợng của KTQTMT, công tác KTQTMT bao gồm các nội dung:

+ Tổ chức công tác KTCP môi trƣờng

+ Tổ chức công tác KT thu nhập môi trƣờng

  • Tiếp cận theo các loại thông tin của KTQTMT, công tác KTQTMT bao gồm các nội dung:

+ Tổ chức KTQTMT theo thƣớc đo hiện vật

+ Tổ chức KTQTMT theo thƣớc đo giá trị