Nội dung phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập đối với kinh tế,xã hội và môi trường

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều yếu tố tác động hội nhập như thương mại quốc tế trong nông nghiệp,… ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Do vậy việc phát triển ngành nông nghiệp phải tập trung vào các yếu tố sau nhằm từng bước có thể thích ứng được với quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

+ Đối với kinh tế

– Phát triển cơ cấu kinh tế

Có thể nói để đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay thì cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải phát triển dựa trên kinh tế tri thức – dựa trên nền tảng trí tuệ và công nghệ cao, dựa trên sự phát triển của cơ cấu kinh tế hiện đại với năng suất, chất lượng không ngừng tăng lên và cuối cùng là mang đến xã hội thịnh vượng cùng đời sống khá giả của người dân, đòi hỏi cơ cấu kinh tế hiện đại phát triển dựa trên nền tảng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có biểu hiện cơ bản là tỷ trọng lĩnh vực công nghệ hiện đại và tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao trong tổng GDP ngày càng lớn, nhờ đó mà nó đem lại hiệu quả cao và sự phát triển bền vững.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiện đại phải g n với các yếu tố sau:
(1) Sự phát triển không ngừng của đội ngũ doanh nghiệp nông nghiệp.

Điều này dựa trên cơ sở có nhiều tập đoàn kinh tế lớn xuyên quốc gia, công nghệ cao (thậm chí có thể nói họ còn nắm giữ công nghệ nguồn), nhân lực chất lượng cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, họ tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu mạnh mẽ và có đối tác cũng như bạn hàng đều thuộc loại lớn. Mối quan hệ giữa các DN gắn kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị sản xuất hoặc theo cụm, ngành công nghiệp đa ngành. Do đó cần phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất hộ sang hình thức tổ chức hợp tác, HTX, doanh nghiệp và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư lớn để tận dụng hiệu quả về quy mô sản xuất, sử dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường hàng nông sản.

(2) Hình thành các khu quy hoạch (đất sản xuất, quy mô, khu vực chế biến,..)

Thực hiện quy hoạch các khu vực vùng miền hướng vào sản xuất liên kết và tập trung, quy hoạch sản xuất ngành hàng kèm với khu chế biến nông phẩm thương mại đáp ứng các điều kiện vật chất cho sản xuất quy mô lớn, hiện đại, lựa chọn nội dung tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch trên thực tế cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của vùng, địa phương.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Cần phải đào tạo kiến thức, kỹ năng, phương pháp huy động nguồn vốn, nguồn lực cho cán bộ quản lý , đào tạo kỹ thuật cho nông dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, đồng thời nâng cao dân trí trong bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa văn minh. Phổ biến hướng dẫn phương thức sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề cho nông dân phù hợp với yêu cầu và khả năng, điều kiện sản xuất, kinh doanh của họ, đảm bảo lao động nông nghiệp đủ sức tham gia SXHH thích ứng kịp thời yêu cầu của thị trường quốc tế

+ Đối với xã hội

– Các hoạt động sản xuất thường bắt nguồn từ kinh tế hộ gia đình nên việc chú trọng thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế khác nhau của kinh tế hộ gia đình là một trong những biện pháp tạo việc làm có hiệu quả. Hơn thế việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thu dụng nhiều lao động cũng là biện pháp tạo thêm nhiều việc làm ngay trong sản xuất nông nghiệp.

– Hoạt động dịch vụ nông thôn là khu vực thu hút đáng kể lao động nông thôn và tạo ra thu nhập cao cho lao động.

– Lao động nông thôn được giải quyết việc làm sẽ có cuộc sống ổn định, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển KT – XH với tư cách chính họ là một phần tử cốt yếu. Không có việc làm hoặc việc làm bấp bênh, năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kém, dẫn đến thu nhập không ổn định, khiến cho việc đầu tƣ tái sản xuất ở khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, vấn đề dư thừa lao động ở nông thôn trở nên đáng báo động, nhiều làng nghề truyền thống mai một, thanh niên ở các làng quê không có việc làm thường xuyên chơi bời, lêu lổng, dẫn đến sa ngã vào tệ nạn xã hội…

+ Đối với môi trường

– Từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống cho người nông dân

– Thúc đẩy việc phát triển tăng trưởng xanh trong nông nghiệp thông qua việc tăng cường sử dụng các biện pháp và công nghệ trong canh tác nông nghiệp nhằm tăng năng suất và lợi nhuận trong nông nghiệp; sử dụng các nguồn lực hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái bằng cách giảm ô nhiễm và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

– Đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua sự cân bằng thích hợp giữa sản xuất và thương mại; sử dụng các kiến thức truyền thống và khoa học để duy trì bền vững các hệ sinh thái giúp đạt mục tiêu sản xuất lương thực và tôn trọng các ràng buộc về môi trường và tài nguyên thiên nhiên.